Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΥΠΕΣΔΔΑ - Site Map
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  Γ.Γ.Δ.Δ.
Περιεχόμενο
Το Υπουργείο / Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
Αρμοδιότητες
Πολιτική Ηγεσία
Οργανόγραμμα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΕΝΤΥΠΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
Δήλωση ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσεων του Υπουργείου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - 2
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Πρότυπη Απόφαση Ένταξης Έργου στο Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Πρότυπη Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Στήριξης για τους φορείς εκτέλεσης έργων του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Εγκύκλιος για παγκόσμιο συνέδριο πληροφορικής
Μετονομασία Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης
Νέα Έργα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Νέα Έργα Νομαρχιών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στην Κοινωνία της Πληροφορίας 24/02/04
Νέα Έργα -εκτός Νομαρχιών-ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στην Κοινωνία της Πληροφορίας 24/02/04
Νέα Έργα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στην Κοινωνία της Πληροφορίας 24/02/04
ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση των Μεθόδων Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των Πολιτών και των Φορέων της Δημόσιας Διοί-κησης από το Συνήγορο του Πολίτη
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου
Σύστημα ηλεκτρονικής διαδημοτικής εξυπηρέτησης πολιτών της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας
Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Ηλεκτρονική Πολεοδομία
Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Εξοπλισμού και Υποδομών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής
Βασικές δικτυακές υπηρεσίες για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Περιφέρεια Αττικής
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου
Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των λειτουργικών περιοχών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληροφορικής της λειτουργικής περιοχής Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Επιχειρησιακό Σχέδιο ΥΠΕΣΔΔΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληροφορικής της λειτουργικής περιοχής Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις"
Δ' ΚΠΣ
Σύνοψη της πρότασης του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΓΔΔ&ΗΔ για τη Δ' Προγραμματική Περίοδο
Ομιλία Γ.Γ. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (16-7-2005)
Νέα Έργα-Προκηρύξεις
Διαγωνισμοι
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός "Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα Συνταγματική Αναθεώρηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα"
Ανοικτός Διαγωνισμός "Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Βοηθητικού Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ" - Κατάθεση στις 12/5/2006
Πρόχειρος Διαγωνισμός "Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Ανάλυσης, Μοντελοποίησης, Βελτιστοποίησης και αναδιοργάνωσης Διαδικασιών" - Κατάθεση Προσφορών έως 20/4/06,14:00
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ - Κατάθεση στις 3-5-2006
ΝΕΑ Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου: « Μελέτη Εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών (smart cards) στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας» ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 27-4-06
Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο "Μελέτη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη" - Κατάθεση Προσφορών έως 20/03/06
Επαναπροκήρυξη της εφημερίδας δημοσιογραφικά
Προκήρυξη ΚΕΑΔ τελικό
Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το Πρόγραμμα Πολιτεία 2005-2007»
Δημόσια Διαβούλευση
Υποβολή παρατηρήσεων για το τεύχος προκήρυξης του έργου «Προβολή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο πλαίσιο του έργου ΑΡΙΑΔΝΗ»
Εργο Δημοσιότητας ΚΕΠ
Συνοδευτικό Υλικό
Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Συνοπτικός οδηγός για ενέργειες δημοσιότητας του ΕΠ ΚτΠ
Έρευνα για την Αναγνωρισιμότητα των ΚΕΠ
Κανονισμός EK1159-2000
Οδηγία EK 18-2004
Π.Δ.261/97
Ν.3166/03
ΠΔ394/96
Προκήρυξη Παροχής υπηρεσιών SLA μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Επικαιρότητα
Προσλήψεις Ιδιωτικού Δικαίου για Παροδικές Ανάγκες
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π
Εξαιρέσεις εγγράφων και διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από τα ισχύοντα για την επικύρωση αντιγράφων
Ακύρωση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας - αντικατάσταση αυτού - ΔΙΣΚΠΟ_Φ15_23144_24800_11_1_06
Υποτροφία Ιδρύματος Μποδοσάκη
Προεγγραφή για το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας στη Δ.Δ.
ΝΟΜΟΣ 2690
Βραβεία Ο.Η.Ε.
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
Φ15_13143_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Φ22/5583/22.3.2005 Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Φ22_ΟΙΚ_5021_ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Εξουσιοδότηση πολιτών για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων
Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004
Τακτικό πρόγραμμα υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη 2005-2006
Κέντρα Εξυπ/σης Πολιτών
Έρευνα Αναγνωρισιμότητας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΟΔΗΓΟΣ ΚΕΠ
Δημιουργία Νέων ΚΕΠ
Διευθύνσεις ΚΕΠ
Διοικητικές Διαδικασίες / Έντυπα
Οδηγός του Πολίτη
Προσλήψεις
Προσλήψεις στα ΚΕΠ
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου (1/46Μ/2006 προκήρυξη)
Προσλήψεις Ιδιωτικού Δικαίου για Παροδικές Ανάγκες
Προκήρυξη Προσλήψεως προσωπικού στην 7η εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων
Προκήρυξη ΑΣΕΠ ΛΖ' ΕΠΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 2006
OA - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2006
ΟΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
ΟΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑΣ 2006 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Προσλήψεις ΟΑ Κεφαλονιάς
Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ - Λεπτοκαρυα Πιερίας
Πρόσληψη ενός ατόμου στην οικονομική διαχείριση έργου στο κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας
Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων στο Δήμο Αλόννησου, Νομό Μαγνησίας
Πρόσληψη σαράντα ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Δ' Εφορεία στο Ναύπλιο
Προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ποταμιά Ευρυτανίας
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών - Δήμος ΙΤΑΝΟΥ
Πρόσληψη δέκα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γ.Α.Κ. Ύδρας
Πρόσληψη τριάντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μυτιλήνης
Προσλήψεις Γιατρών ΕΣΥ για ΓΚΝ Λάρισας - έως 13-4-06
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Νόμος 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
ΝΟΜΟΣ 2190/1994 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2190.1994 1ος μέρος
2190.1994 2ο μέρος
Εφημερίδα δημοσιογραφικά
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ
Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Διαδικασία σύστασης και πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού των ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού
Εισαγωγικός Διαγωνισμός Ε.Σ.Δ.Δ.
Aνακοίνωνση Περίληψης Διαγωνισμού
Αίτηση συμμετοχής στον ΙΗ΄ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του Α΄ εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2005
Προκήρυξη του ΙΗ Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του Α εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Τ.Α.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία Διαγωνισμού Ε.Σ.Σ.Δ.Δ.
Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων Μέσω ΑΣΕΠ
Εγκύκλιος Επιτάχυνσης Διαδικασιών Προκήρυξης Θέσεων
Εντυπα ΑΣΕΠ
Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Αιτήματος
Παράδειγμα Συμπλήρωσης Εντύπου Αιτήματος
Θέματα ενδιαφέροντος
The Public Administration in Greece
The profile of the Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - Δίκτυο SOLVIT
Υπεύθυνη Δήλωση
Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης
1502 / Έκδοση Πιστοποιητικών
Εγχειρίδιο πολιτών 2003
ΓΕΠΟ Κατάσταση Τηλεφώνων
Fax/ E-mail Υπηρεσιών
Υπουργεία - ΝΠΔΔ
Περιφέρειες - Επαρχεία
Νομαρχίες
Δήμοι
Α-Γ
Δ-Ι
Κ-Π
Ρ-Ω
Κοινότητες
Στρατολογικά Γραφεία
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών στην Αθήνα
Συμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις
Αρχαιολογικοί χώροι - Μουσεία
Σύνδεσμοι (Links)
Νομαρχίες
Ν.Α. ΑΘΗΝΑΣ
Ν.Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Α. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ν.Α. ΑΡΤΑΣ
Ν.Α. ΑΧΑΙΑΣ
Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ν.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ
Ν.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ν.Α. ΕΒΡΟΥ
Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑ
Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ν.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ
Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ν.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
N.A. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ν.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑ
Ν.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ
Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
Ν.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Α. ΛΑΡΙΣΑ
Ν.Α. ΛΑΣΙΘΙ
Ν.Α. ΛΕΣΒΟΣ
Ν.Α. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ν.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ν.Α. ΞΑΝΘΗΣ
Ν.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ
Ν.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ
Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ν.Α. ΡΕΘΥΜΝΟ
Ν.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ
Ν.Α. ΣΑΜΟΥ
Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ
Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ν.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ
Ν.Α. ΧΙΟΥ
Υπουργεία
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ/ ΓΓΔΔ&ΗΔ (τ. Υπ. Προεδίας.)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (τ. Υπ. Εσωτερικών)
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (τ. Υπ. Εθν. Οικονομίας.)
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (τ. Υπ. Οικονομικών.)
Εξωτερικών
Εθνικής Άμυνας
Ανάπτυξης
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων)
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δικαιοσύνης
Πολιτισμού
Τουριστικής Ανάπτυξης
Μεταφορών και Επικοινωνιών
Δημόσιας Τάξης
Εμπορικής Ναυτιλίας
Μακεδονίας-Θράκης
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Επικρατείας
Περιφέρειες
Αττικής
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδος
Δυτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Στερεάς Ελλάδος
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
Δελτία Τύπου - Rapid
Οργανισμοί της ΕΕ
Θεσμικά Οργανα - Δραστηριότητες των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Διάρθρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Επιτροπής
Νομοθετικό Εργο
Νομοθετικό Εργο - Συνθήκες
Θέσεις Εργασίας - Προσλήψεις και Διαγωνισμοί
Στην Υπηρεσία του Ευρωπαίου Πολίτη - Europa Direct
Στατιστικές - Eurostat
Ερευνα και Τεχνολογία Cordis
Κοινωνία των Πληροφοριών
Διεθνείς Οργανισμοί για Θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Ευρωπαικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
Ευρωπαικό Ίδρυμα για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Γερμανικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Speyer
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
Οργανισμός Ποιότητας των Η.Π.Α.
Ευρωπαικά Συνέδρια για την Ποιότητα στη Δημόσια Διοίκηση
Ευρωπαικά Συνέδρια για την Ποιότητα στη Δημόσια Διοίκηση
Ε.Κ.Δ.Δ.
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.)
Δημόσια Διοίκηση
Επικαιρότητα
Σεμινάρια απο το Κολέγιο της Ευρώπης στη Bruges
Σεμινάρια ΕΙΡΑ Ιούνιος 2006
Προκηρύξεις για την πλήρωση 25 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε.Ε.
Προκηρύξεις για την πλήρωση 3 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΕΕ.
Σεμινάρια EIPA-CEFASS
ΝΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Προκηρύξεις για 42 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ
Προκυρήξεις 21 θέσεων Εμπειρογνωμόνων στη ΕΕ
Υποτροφία Ιδρύματος Μποδοσάκη
Εγκύκλιος-Προκηρύξεις 19 Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε ΕΕ
Σεμινάριο EIPA. Διαγωνισμοί για τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα: δημιουργώντας πίνακες επιτυχόντων.
Εγκύκλιος υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών - Εργοδηγών στην κατηγορία ΤΕ Εργοδηγών
Σεμινάρια Κολεγίου της Ευρώπης
Ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για θέματα εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
Ρυθμίσεις του Ν.3320/2005 για τη Σύσταση Θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
Νόμος 3284 Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Νόμος 3274 Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού
Προσωπικό
Θέματα Συνθηκών Εργασίας
Ωράριο υπαλλήλων που εργάζονται σε Η/Υ
Συλλογή νομοθεσίας για ωράριο Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ
Θέματα Προσλήψεων
Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2006
Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2006
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Γ.1.5/ΟΙΚ 1945 Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (Ν. 3051/2002)
Ειδικές Ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ
Διευκολύνσεις ΑΜΕΑ
Επέκταση διατάξεων μειωμένου ωραρίου
Δικαιώματα Δ.Υ
Αδειες Δημοσίων Υπαλλήλων
Υποχρεώσεις - Πειθαρχικό Δίκαιο Δ.Υ.
Εγκύκλιος για τη δικαιοδοσία του ΓΕΔΔ για την άσκηση ένδικων μέσων κατ' αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων
Εγκύκλιος για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων (15//11/2000)
Διευκρινήσεις για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων (13/12/2000)
Διευκρινήσεις για την αποστολή εντύπων για την δήλωση περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων (19/12/2000)
Τρόπος κατάθεσης δηλώσεων περουσιακής κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων (1/2/2001)
Εγκύκλιος για τη λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Εγκύκλιος για τις εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις
Εντυπο Α' Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου και Συζύγου
Εντυπο B' Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης Τέκνου
Εντυπο Γ' Δήλωσης Οικονομικής Ενίσχυσης από Τρίτους
Θέματα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ
Εγκύκλιος "Ρύθμιση Αποζημίωσης Συμβασιούχων που κατέχουν Οργανικές Θέσεις"
ΔΙΠΙΔΔ/Β6/92/οικ.12849 "Αδεια Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας"
ΔΙΠΙΔΔ/Β10/24/οικ.12846 "Αποσπάσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα"
Υπηρεσιακές Μεταβολές Δ.Υ.
Διευκρινίσεις για μετατάξεις προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Μετατάξεις υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (ν.2683-1999)
Ειδικές Διατάξεις περί Μετατάξεων Προσωπικού
Μετάταξη υπαλλήλων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
Μετατάξεις Προσωπικού για την Ενίσχυση της Αποκέντρωσης
Μετατάξεις Υπαλλήλων σε Παραμεθόριες Περιοχές
Μετάταξη υπαλλήλων στις Περιφέρειες
Μετατάξεις Υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμίδας
Πίνακας διαθέσιμων θέσεων προς Μετάταξη Υπαλλήλων Σε Παραμεθόριες Περιοχές
Μετατάξεις υπαλλήλων σε παραμεθώριες περιοχές 10/03/06
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 28/11/2003
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.
Εκπαίδευση Δ.Υ.
Κριτήρια Πιστοποίησης σε θέματα χειρισμού Η/Υ
Κωδικοποίηση Εκπαιδευτικης Νομοθεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων
Η Εκπαίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα. Βασική Νομοθεσία
Εκπαιδευτικοί Φορείς
Τρίμηνη Απογραφή
Εισαγωγή
Συγκεντρωτικά Πρώτο ως Τέταρτο Τρίμηνο 2003
Τέταρτο Τρίμηνο 2003
Τρίτο Τρίμηνο 2003
Δεύτερο Τρίμηνο 2003
Πρώτο Τρίμηνο 2003
Ετήσια Απογραφή
Έντυπα και Εγκύκλιοι Ετήσιας Απογραφής
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΥ, ΝΠΔΔ, ΝΑ, ΚΝΠΙΔ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΔΥ ΝΠΔΔ ΝΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΝΠΙΔ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΟΤΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΤΑ
Στατιστικά στοιχεία από Ετήσια Απογραφή 2004 ΔΗΕΣ Τελευταία Ενημέρωση 20/1/2006
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1. Υπηρετούντες Υπάλληλοι στο Δημόσιο κατά Εργασιακή Σχέση (ΔΥ,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ,ΚΝΠΙΔ)
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1. Υπηρετούντες Υπάλληλοι στο Δημόσιο κατά Εργασιακή Σχέση (ΔΥ,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ,ΚΝΠΙΔ)
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ2. Υπηρετούντες Υπάλληλοι στο Δημόσιο κατά Υπουργείο και Φορέα
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ3. Υπηρετούντες Υπάλληλοι Μόνιμοι και Αορίστου κατά υπουργείο και Κατηγορία
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ4. Υπηρετούντες Υπάλληλοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες Κατά Υπουργείο και Νομό
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ5Α Μόνιμο Προσωπικό Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπηρετούντες, Προσληφθέντες, Αποχωρήσαντες)
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ5Β Προσωπικό Αορίστου Χρόνου Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπηρετούντες, Προσληφθέντες, Αποχωρήσαντες)
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ6 Υπηρετούντες Μόνιμοι και Αορ. Χρόνου Υπάλληλοι ΝΠΔΔ κατά Υπουργείο και Κατηγορία
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ7 Υπηρετούντες Υπάλληλοι κατά Νομό και Κατηγορία στα ΝΠΔΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ8A Μόνιμο Προσωπικό ΝΠΔΔ Κατά Υπουργείο
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ8Β Μόνιμο Προσωπικό ΝΠΔΔ Κατά Υπουργείο
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ9 Υπηρετούντες Υπάλληλοι στους ΟΤΑ κατά Νομό και Κατηγορία
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ10 Μόνιμο και Αορίστου χρόνου Προσωπικό στους ΟΤΑ (Υπηρετούντες,Προσληφθέντες,Αποχωρήσαντες)
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ11 Τακτικό και Έκτακτο Προσωπικό Κ.Ν.Π.Ι.Δ. Κατά Υπουργείο και Κατηγορία
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ12 Υπηρετούντες Υπάλληλοι στα Κ.Ν.Π.Ι.Δ. κατά Νομό και Κατηγορία
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ13 Τακτικό Προσωπικό Κ.Ν.Π.Ι.Δ. (Υπηρετούντες, Προσληφθέντες, Αποχωρήσαντες)
ΠΙΝ-Σ14 Κατάσταση λ=υ/π Δήμων Κοινοτήτων κατά Νομαρχία (όπου λ=αριθμός υπαλλήλων του δήμου και π=πληθυσμός)
ΠΙΝ-Σ14a Κατάσταση λ=υ/π Δήμων Κοινοτήτων κατά αύξουσα ταξινόμηση του λ. Ελάχιστες τιμές (όπου λ=αριθμός υπαλλήλων του δήμου και π=πληθυσμός)
ΠΙΝ-Σ14b Κατάσταση λ=υ/π Δήμων Κοινοτήτων κατά φθίνουσα ταξινόμηση του λ. Μέγιστες τιμές (όπου λ=αριθμός υπαλλήλων του δήμου και π=πληθυσμός)
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ15 Συσχέτιση αριθ. Υπαλλήλων (Δ.Υ.,Ν.Π.Δ.Δ) και Πληθυσμού κατά Περιφέρεια και Νομό
ΠΙΝΑΚΑΣ Σ16 Συσχέτιση υπαλλήλων της περιφέρειας σε σχέση με τον πληθυσμό ανά περιφέρεια (όπου λ=αριθμός υπαλλήλων του δήμου και π=πληθυσμός)
Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004
Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Υ.Κ.(τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδική νοσηλεία)
Σχολιασμός του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το προσωπικό μητρώο των δημοσίων υπαλλήλων
Πρόσβαση σε Στοιχεία του Προσωπικού Μητρώου Υπαλλήλων
Θέματα προσωπικού αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.3174/2003, ν.3200/2003 18/02/04
Οργάνωση
ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Εγκύκλιος για ΠΔ 44/2005
Παράρτημα εγκυκλίου
Κωδικοποίηση Προσοντολογίου
ΠΙΝΑΚΕΣ 2005
Π.Δ. 44/2005
Διορθωσης Σφαλματος στο υπ αριθ 347 2003 Προεδρικο Διαταγμα
Εγκύκλιος σχετικά με την Εξαίρεση Υποχρέωσης Απόδειξης Γνώσης Η/Υ
Εγκύκλιος για το Νέο Προσοντολόγιο 04/02/04
Προεδρικό Διάταγμα 347/2003 04/02/04
Κωδικοποίηση Προσοντολογίου 04/02/04
Πίνακες Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικού Συστήματος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Β ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Α ΜΕΡΟΣ
Οργάνωση Υπηρεσιών
Εγκυκλιος με θεμα Συσταση Υπηρεσιακων Μοναδων Διευκολυνσης Ατομων με Αναπηριες
Εγκυκλιος με θεμα Συσταση Μοναδων Ποιοτητας και Αποδοτικοτητας
Υπομνηστικη Εγκυκλιος για Συσταση Υπηρεσιακων Μοναδων Ποιοτητας Αποδοτικοτητας και Προσβασιμοτητας ΑμεΑ στην Περιφερεια
Υπομνηστικη Εγκυκλιος για Συσταση Μοναδων Ποιοτητας Αποδοτικοτητας και Διευκολυνσης Προσβασιμοτητας ΑμεΑ
Επικύρωση Αντιγράφων
Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με τη σφραγίδα επικύρωσης αντιγράφων
Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τη Μουφτεία Ξάνθης
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π
Εξαιρέσεις εγγράφων και διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από τα ισχύοντα για την επικύρωση αντιγράφων
Ακύρωση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας - αντικατάσταση αυτού - ΔΙΣΚΠΟ_Φ15_23144_24800_11_1_06
Φ15_14941_15832 Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία
Φ15_15644_Επικύρωση αντιγράφων,βεβαίωση γνησίου υπογραφής από Δημάρχους
Επικύρωση Αντιγράφων Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Φ15_13143_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αποδεικτική ισχύς δελτίου ‘’κομμένης’’ αστυνομικής ταυτότητας
Φ22/5583/22.3.2005 Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Φ22_ΟΙΚ_5021_ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Εξουσιοδότηση πολιτών για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 50313_5468 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΔΙΣΚΠΟ Φ 22 26924 1-2-2005
Γνωμοδοτηση_ΝΣΚ_495_2004
Γνωμοδότηση_ΝΣΚ_303_2003
Φ22_X_ 22712_Επικύρωση αντιγράφων εντύπων φορολογικών δηλώσεων
ΔΙΣΚΠΟ Φ 22 ΟΙΚ 20341 14-10-2002
ΔΙΣΚΠΟ Φ22_ΟΙΚ_21630_12_10_04
ΔΙΣΚΠΟ Φ22 ΟΙΚ 16229 26- 8-2002
ΔΙΣΚΠΟ Φ19 ΟΙΚ 7863 5-4-2000
ΔΙΣΚΠΟ Φ22 ΟΙΚ 663 14-1-2002
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 233 2000 1/03/04
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 335 2002 01/03/04
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 381 2002 01/03/04
Ειδικές Προθεσμίες Διεκπεραίωσης
Αρχείο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
Βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων
Γνωμοδoτηση_ΝΣΚ_303_2003
Γνωμοδοτηση_ΝΣΚ_495_2004
Γνωμοδότηση_ΝΣΚ_552_2004
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΑ Ν3242
Εγκύκλιος για τις Αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών
Αρμοδιότητες Γενικών Γραμματέων Περιφερειών - Συλλογή Νομοθεσίας
Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από τη Διοίκηση
Βελτίωση των Διοικητικών Διαδικασιών (αρ.10 & 11 του Ν. 3230/11.02.2004)
Νέες Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από τη Διοίκηση 31/3/04
Εγκύκλιος για τις επιτροπές του ν.2690/99
Μέτρα Προστασίας σε Κτίρια Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών
Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)-Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικότητας
Εγκύκλιος για Υπεύθυνη Δήλωση
Σχέδιo υπουργικής απόφασης σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
Εκσυγχρονισμός
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης
ΦΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παραρτήματα Απόφασης
Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ζ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Θ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εγκύκλιος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών του Υπουργείου Ανάπτυξης
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών από δεκαεπτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών Ασφαλιστικών Οργανισμών - Εγκύκλιος
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από δέκα-επτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
Εγκύκλιος Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης ΥΕΝ
Υποβολή στοιχείων για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Εγκύκλιος Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
ΦΕΚ 618
ΦΕΚ 726
ΦΕΚ 1034
ΦΕΚ 1171
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
488 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση ΥΕΝ
Παράρτημα Απόφασης ΥΕΝ
Εγκύκλιος Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Πιστοποιητικών ΥΕΝ
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΦΕΚ Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ
Παράρτημα Υπουργικής Απόφασης
Εγκύκλιος για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών ΥΠΕΣΔΔΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας Δήμων και Κοινοτήτων
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-13 ΚΥΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εγκύκλιος για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης
ΦΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στοιχεία Αρμοδίων Υπαλλήλων - Πιστοποιημένα Fax
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Αρνητικής ή Καταφατικής Δήλωσης Ποινικής Κατάστασης
ΦΕΚ 1334 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
Παράρτημα Ι Απόφασης Ποινικού Μητρώου
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
Εγκύκλιος για αυτεπάγγελτη αναζήτηση στρατολογίας
400 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΦΕΚ 400
Πίνακας Β - Καθύλην αρμοδιότητα ΣΓ Αττικής και Θεσσαλονίκης
ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Περιορισμός Συναρμοδιοτήτων Υπουργών
Περιορισμός Συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την Εκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων
Υπομνηστική Εγκύκλιος με θέμα 'Περιορισμός Συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την Εκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων'
Εγκυκλιος με θεμα Περιορισμος συναρμοδιοτητων μεταξυ Υπουργειων κατα την εκδοση διοικητικων πραξεων 7-2004
Υπομνηστικη Εγκυκλιος με θεμα Περιορισμος συναρμοδιοτητων μεταξυ Υπουργειων κατα την εκδοση διοικητικων πραξεων 8-2004
Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF)
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΠΟΡΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δίκτυο ποιότητας
Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας, Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
ΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δήμος Κορυδαλλού
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
NOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
Ελληνική συμμετοχή στο 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMON ASESSMENT FRAMEWORK (C.A.F.)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (KΠΑ)
Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εγκύκλιος- καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους
ΆΡΘΡΑ
Άρθρο Pollitt
Το ταξίδι της ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση
Έντυπο Διοικητικής Αυτοαξιολόγησης
Απλούστευση Διαδικασιών
Γνωμοδότηση για δυνατότητα υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων από τρίτους
Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εγκύκλιος για την Εσωτερική Αγορά
Άρθρο 25, παρ. 13 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α/4-12-97) περί απλούστευσης διαδικασιών
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/23310/11-10-2000 περί κατάργησης επίδειξης ή προσκόμισης αντιγράφου εκλογικού βιβλιαρίου
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/10336/9-5-2001 περί έκδοσης πιστοποιητικών για κάθε χρήση
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1/17445/10-8-2001 Βασικές κατευθύνσεις και αρχές για την απλούστευση διαδικασιών
Δημοσιευθείσες ΚΥΑ απλούστευσης διαδικασιών
Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων - Ηλεκτρονική Διοίκηση
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/19-2-2001 περί ηλεκτρονικής διοίκησης
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/22122/18-10-2001 Οδηγίες Χρήσης ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/22123/18-10-2001 Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
ΚΕΠ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΠ
Εγκύκλιος ν3345
Ενημέρωση για το Σύνολο Διοικητικών Διαδικασιών Υπηρεσιών Απασχόλησης
΄Εκδοση κανονιστικών πράξεων για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών (Ν. 3242/24-5-04) (3/9/04)
Βελτίωση των Διοικητικών Διαδικασιών - Ειδικά Ζητήματα Λειτουργίας των ΚΕΠ 31/3/04
Πλήρης κατάλογος των διαδικασιών που διεκπεραιώνουν τα Κ.Ε.Π.
Κατάσταση Κ.Υ.Α. πιστοποιημένων διαδικασιών (ανα Υπουργείο) που διεκπεραιώνονται και μέσω Κ.Ε.Π.
Τεχνικές λύσεις διασύνδεσης του Δημοτολογίου με τα Κ.Ε.Π.
Ειδικά ζητήματα λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών (ΚΕΠ)
Επικαιροποίηση διοικητικών διαδικασιών
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και οι διαδικασίες που διεκπαιραιώνουν
Κατάλογος ΚΕΠ σε λειτουργία
Συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού για τη λειτουργία των ΚΕΠ
Διαβιβαστικό εγκυκλίου για συμβάσεις μίσθωσης έργου σε Δήμους
Συμπλήρωση εγκυκλίου για συμβάσεις μίσθωσης έργου σε Δήμους
Λειτουργία των ΚΕΠ των Περιφερειών της Χώρας
Χρηματοδότηση στελεχών ΚΕΠ
Καθορισμός ωρών εργασίας στα ΚΕΠ
Προσλήψεις προσωπικού στους Ο.Τ.Α. του Προγραμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» 1
Προσλήψεις προσωπικού στους Ο.Τ.Α. του Προγραμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» 2
Προσλήψεις προσωπικού στους Ο.Τ.Α. του Προγραμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» 3
Λειτουργικά Θέματα ΚΕΠ
Ασφάλιση συμβασιούχων έργου των ΚΕΠ - υπαγωγή τους σε Φ.Π.Α. τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων
Εγκύκλιος για κατασκευή πινακίδας
Τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις για σύνδεση στο VPN των ΚΕΠ των Ν.Α.και των Περιφερειών
Εγκύκλιος για τη σύσταση των ΚΕΠ
Εγκύκλιος για τη λειτουργία των ΚΕΠ
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
Εγκύκλιος για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις του 2003
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο
Εγκύκλιος για απόψεις ενόψει συλλογικών Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο Τομέα για το έτος 2003
Δημόσια Διοίκηση & Ευρωπαϊκή Ενωση
Το ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 19/01/04
Κινητικότητα Υπαλλήλων στα Κράτη - Μέλη της ΕΕ
Μετακίνηση Δημοσίων Υπαλλήλων σε Διεθνείς Οργανισμούς
FAQs (Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις)
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κεντρική Σελίδα
Πρόγραμμα Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.
Καλώς ήλθατε
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δημόσια Διαβούλευση
Δημόσια Διαβούλευση
Συνδέσεις Ελληνικής Προεδρίας
Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
ΚΕΠ
ΑΣΕΠ
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΜΕΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΑΜΕΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου για ΑΜΕΑ
Β Α Σ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο - Έντυπο Καταγραφής (B0)-Ερωτηματολόγιο για την προσβασιμότητα των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες (Απρίλιος 2003).
Έντυπο Μεταβολών (B1)-Ερωτηματολόγιο για την προσβασιμότητα των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες
Έντυπο Μεταστέγασης (B2)-Ερωτηματολόγιο για την προσβασιμότητα των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες (Απρίλιος 2003).
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΕΝΑΕ ΚΕΔΚΕ ΕΣΑΕΑ 27/2/04
ΑΜΕΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οδηγίες για την Επεξεργασία των Στοιχείων του Πίνακα Προσβασιμότητας των Κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών
Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε Κτίρια Δημοσίων Υπηρεσιών 13/01/04
Εγκύκλιοι για ΑΜΕΑ
Παροχή Στοιχείων για τη διαμόρφωση της πολιτικής του ΥΠΕΣΔΔΑ για τους υπαλλήλους με αναπηρία
Επισημάνσεις στον Προγραμματισμό προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία, έτους 2006
Εθνικη Ημερα Ατομων με Αναπηρια - 3η Δεκεμβριου 2005
Πρόγραμμα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία έτους 2006
Σύσταση μονάδων Προσβασιμότητας ΑμεΑ στις Υπηρεσίες 18124/21-9-2005
Κτιριοδομικός κανονισμός Απόφαση αρ. 3046/304/1988 (ΦΕΚ 59 Δ’/1989).
ΦΕΚ/Α’/140/13-06-2000
ΦΕΚ/Β’/18/15-01-2002
ΦΕΚ/Α’ 239/10-10-2002 (Ν. 3057, αρ. 82 –Θέματα Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις-, παρ. 5).
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4391/17-02-1997 περί διοικητικών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/20752/21-09-2000 περί ρυθμίσεων προσβασιμότητας στα κτίρια βάσει του νέου ΓΟΚ.
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16223/20-07-2001 περί επέκτασης διατάξεων μειωμένου ωραρίου.
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Β/10056/27-05-02 περί εξασφάλισης των Ατόμων με Αναπηρίες σε κτίρια του δημόσιου τομέα.
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Β/18036/23-09-02 περί εξασφάλισης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), σε κτίρια του Δημόσιου Τομέα.
Στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα που αφορούν εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Οδηγός Πρόσβασης για ΑμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (FAQs) για θέματα που αφορούν τον Πολίτη
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ
Νέες Καταχωρήσεις
Δημόσια Διαβούλευση
Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με τη σφραγίδα επικύρωσης αντιγράφων
Προκήρυξη Προσλήψεως προσωπικού στην 7η εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων
Προκήρυξη ΑΣΕΠ ΛΖ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σεμινάρια απο το Κολέγιο της Ευρώπης στη Bruges
Παροχή Στοιχείων για τη διαμόρφωση της πολιτικής του ΥΠΕΣΔΔΑ για τους υπαλλήλους με αναπηρία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 2006
OA - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2006
ΟΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
ΟΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑΣ 2006 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Προσλήψεις ΟΑ Κεφαλονιάς
Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ - Λεπτοκαρυα Πιερίας
Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αγίου Νικολάου, Νομός Λασιθίου (1/46Μ/2006 προκήρυξη)
Πρόσληψη ενός ατόμου στην οικονομική διαχείριση έργου στο κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας
Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων στο Δήμο Αλόννησου, Νομό Μαγνησίας
Πρόσληψη σαράντα ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Δ' Εφορεία στο Ναύπλιο
Προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ποταμιά Ευρυτανίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών - Δήμος ΙΤΑΝΟΥ
Ανοικτός Διαγωνισμός "Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Βοηθητικού Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ"
Σεμινάρια ΕΙΡΑ Ιούνιος 2006
Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γ.Α.Κ. Ύδρας
Πρόσληψη τριάντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μυτιλήνης
Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από τη Μουφτεία Ξάνθης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΠΟΡΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ - Κατάθεση στις 3-5-2006
ΝΕΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΝΕΑ Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου: « Μελέτη Εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών (smart cards) στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας» ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 27-4-06
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης
Αρχείο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
Έρευνα Αναγνωρισιμότητας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο "Μελέτη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη"
Ειδικές Προθεσμίες Διεκπεραίωσης
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών από δεκαεπτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ακύρωση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας - αντικατάσταση αυτού - ΔΙΣΚΠΟ_Φ15_23144_24800_11_1_06
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Γνωμοδότηση για δυνατότητα υπογραφής υπευθύνων δηλώσεων από τρίτους
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΠ
Προσλήψεις στα ΚΕΠ
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Εγκύκλιος- καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους
Εγκύκλιος-Προκηρύξεις 19 Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε ΕΕ
Βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων
Εγκύκλιος για ΠΔ 44/2005
Παράρτημα εγκυκλίου
Κωδικοποίηση Προσοντολογίου
ΠΙΝΑΚΕΣ 2005
Αρχή Σελίδας ^
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών