Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Συλλογικά όργανα
Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
 PLAISIOKEP.PDF  77.24 Kb
Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
 ΑΔΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.PDF  95.41 Kb
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/3102/4.2.2009 απόφασης, με θέμα: «Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 68/ΥΟΔΔ)
 ΑΔΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ_2011.PDF  67.38 Kb
Ορισμός Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
 EEA.PDF  110.71 Kb
Σύσταση, Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για τη μείωση των δαπανών των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Ορισμός τακτικού μέλους και αναπληρωτή στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
 ΤΑΚΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΜΈΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΟΥ.PDF  89.97 Kb
Αποζημίωση ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου
 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΚ 362_2010.PDF  117.62 Kb
Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ”
 ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ.PDF  146.74 Kb
Τροποποίηση μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.PDF  153.58 Kb
Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)" της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΕΠΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CALL CENTER ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.PDF  73.13 Kb
Ορισμός μελών τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Γ Γ Δ Δ Η Δ .PDF  52.30 Kb
Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών καθαριότητας κτηρίου της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ Γ Δ Δ Η Δ.PDF  78.50 Kb
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΔ ΗΔ.PDF  57.26 Kb
Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών καθαριότητας κτηρίου της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ Γ Δ Δ Η Δ.PDF  71.35 Kb
Τροποποίηση Ορισμού Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.PDF  52.93 Kb
Τροποποίηση Ορισμού Μελών Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.PDF  54.50 Kb
Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)" της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΔΕ CALL CENTER 1500 ΦΕΚ ΥΟΔΔ_171_12.5.2010.PDF  90.79 Kb
Ορισμός Μελών Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΚ Α΄634_13.5.2010.PDF  57.93 Kb
Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.PDF  66.92 Kb
Ορισμός Μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΓΓΔΔ & ΗΔ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΓΓΔΔΗΔ.PDF  83.80 Kb
Συγκρότηση Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΓΓΔΔ & ΗΔ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΓΔΔΗΔ ΦΕΚ 474 Β 2010.PDF  72.11 Kb
Συγκρότηση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΕΚ 474 Β 2010.PDF  52.77 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών