Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Συμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις
  • Με το Ν. 3068/ 2002 ( ΦΕΚ 274 Α΄/ 14 – 11 – 2002 ), κατοχυρώνεται και νομοθετικά η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, ο οποίος καταρτίσθηκε από το Υπουργό Δικαιοσύνης με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργού και συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων.

 

  • Για τον έλεγχο της υποχρέωσης αυτής συνιστάται τριμελές συμβούλιο σε κάθε ένα από τα ανώτατα δικαστικά σώματα ( Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο ) αποτελούμενο από δικαστικούς λειτουργούς του οικείου σώματος και αρμόδιο να εξετάζει υποθέσεις της δικαιοδοσίας τους. Το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο, εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου διαπιστώσει καθυστέρηση, παράλειψη, άρνηση συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, καλεί την αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση να εκθέσει μέσα σε ένα μήνα τις απόψεις της και να υποβάλλει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Ακολούθως, αν μετά την σχετική έρευνα, διαγνώσει ότι η καθυστέρηση, παράλειψη, άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, καλεί την υπόχρεη προς την συμμόρφωση αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που το ίδιο ορίζει και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο.

 

  • Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το τριμελές συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση.

 

  • Αν η παράλειψη συμμόρφωσης έγινε με σκοπό να προσπορίσει ο υπάλληλος στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος, τιμωρείται με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης. Οι διατάξεις του Ν. 3068/ 2002, εφαρμόζονται για τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύς του ( 14 – 11 – 2002 ).
Αρχή Σελίδας ^
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών