Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληροφορικής της λειτουργικής περιοχής Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις"

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ "Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληροφορικής της λειτουργικής περιοχής Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις"Προϋπολογισμού : 4.625.691,01 €Στόχος του έργου είναι η προδιαγραφή, τυποποίηση, ανάπτυξη εφαρμογών και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη λειτουργία του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των 54 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) της χώρας, που εξ αντικειμένου συσχετίζεται με αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ). Η κατεύθυνσή του είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αντίστοιχων Υπηρεσιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση.
Ο εκσυγχρονισμός της Ν.Α. και των συνδεόμενων με αυτές λειτουργίες του ΥΜΕ με σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συμβάλλει :

  • άμεσα: στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων
  • έμμεσα: στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών, με εμφανές αντίκτυπο στην καλύτερη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη.


Εκτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα εφαρμογής ενός ομοιογενούς ψηφιακού περιβάλλοντος εφαρμογών που θα καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, με άμεση ενημέρωση με στοιχεία νομοθεσίας και νομολογίας, και θα μειώνουν το χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων προς αυτόν υπηρεσιών.
Οι ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου είναι :

  • ο συγκεκριμένος Λειτουργικός Τομέας, καθώς θα αναβαθμιστούν σημαντικά οι εσωτερικές διαδικασίες διεκπεραίωσης των λειτουργιών του μέσα από ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα εφαρμογών και εξοπλισμού, απλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο σύνθετες διαδικασίες, και
  • οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται σε λιγότερο χρόνο, λαμβάνοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες από τις Ν.Α. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα (π.χ. έντυπα και πλήρεις οδηγίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις Ν.Α. - Διευθύνσεις Μεταφορών και το ΥΜΕ ) θα είναι προσπελάσιμα από τον πολίτη μέσω διαδικτύου καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το έργο είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ν.Α. και η αναβάθμιση των λειτουργιών τους, βάσει της νέας υποδομής τεχνολογίας σε όρους εφαρμογών και εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. Επιπρόσθετα, το έργο αφορά συν τοις άλλοις την έκδοση πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση και την πρόοδο των υποθέσεων των πολιτών σε περιβάλλον διαδικτύου. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα εξής:

  •  Μείωση κατά 50% του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς η έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών για front-end λειτουργίες με ελάχιστους χρόνους απόκρισης, ενώ το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο έναν μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών,
  • Αντικατάσταση σε ποσοστό 70% των χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ταχύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο των back-end όσο και των front-end λειτουργιών,
  • Αυτοματοποίηση του συνόλου σχεδόν των εσωτερικών λειτουργιών και εργασιών με μείωση του χρόνου διεκπεραίωσής τους κατά 70% κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι το ομοιογενές ψηφιακό περιβάλλον των εφαρμογών που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών, θα αποτρέπει τη δημιουργία λαθών καταχώρησης δεδομένων, σφαλμάτων, κ.ο.κ. Η εφαρμογή του συστήματος θα συντελέσει στη μείωση του χρόνου καταχώρισης και επεξεργασίας της πληροφορίας, στην αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας, και συνεπώς και στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. 
  •  Περιορισμός της αναγκαιότητας της φυσικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους των Ν.Α. εφόσον θα μπορεί να πληροφορείται on-line για την πρόοδο μιας υπόθεσής του ή για τα συνολικά δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν ένα αίτημά του. Επίσης, ο Πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήματα και να ενημερώνεται άμεσα. Ο προσδιορισμός της διαλειτουργικότητας με άλλα υποσυστήματα των Ν.Α. θα συμβάλλει στους στόχους του "one-stop service" μειώνοντας τον αναγκαίο χρόνο παραμονής του πολίτη στη Ν.Α. 
  • Επικοινωνία μεταξύ Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα από τις διεπαφές του συστήματος θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (Διευθύνσεις Ν.Α, ΟΤΑ, Διεύθυνση Περιφέρειας, Υπουργεία κλπ.). Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα καλύψει τα τρία πρώτα επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιλαμβάνοντας λειτουργίες ενημέρωσης και δημοσίευσης πληροφοριών, αλληλεπίδρασης και συναλλαγών με πολλαπλούς φορείς και κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.Αρχή Σελίδας ^
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών