Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
FAQs ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ & ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί υπάλληλος που πρόκειται να διοριστεί ενώ κατέχει ήδη άλλη δημόσια θέση;

Μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές χαρακτηριζόμενοι ως 'Ι5';

Προβλέπεται παράταση στην προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου;

Η μονιμοποίηση των δοκίμων δημοσίων υπαλλήλων γίνεται αυτοδικαίως ;

Προβλέπεται δοκιμαστική υπηρεσία για το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων;

Μπορούν να διορισθούν στο Ελληνικό Δημόσιο πολίτες που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Για τον διορισμό αλλοδαπών - πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί;

Πώς θα γνωρίζουν οι αλλοδαποί - πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιες θέσεις μπορούν να διορισθούν;

Υπάρχουν κάποιες θέσεις από τις οποίες εξαιρούνται εκ των προτέρων οι αλλοδαποί πολίτες των κρατών μελών ΕΕ;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σε ποιο βαθμό κατατάσσεται υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία ;

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλου ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που έχει διανυθεί σε Ι.Ε.Κ.;

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία διοικητικού υπαλλήλου που έχει διανυθεί σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο;

Πόσο μειώνεται ο χρόνος προαγωγής του υπαλλήλου λόγω της κατοχής μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος;

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ποιοι νομιμοποιούνται να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης;

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Με ποιες προϋποθέσεις επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων ;

Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων ;

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Υπάρχει δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου χωρίς τη συμμετοχή αιρετών προσώπων;

Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου επί των εισηγήσεων;

Μπορούν να ορισθούν ως μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου υπάλληλοι άλλων υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. όταν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι;

 

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο υπάλληλος προκειμένου να παραιτηθεί;

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο χρόνος απόσπασης υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή μέχρι την έκδοση της απόφασης για μετάθεσή του στην ίδια προβληματική περιοχή, συνυπολογίζεται στον χρόνο που απαιτείται για επιδότηση αγοράς κατοικίας;

Δικαιούνται υπάλληλοι που αγοράζουν / ανεγείρουν κατοικία σε προβληματική περιοχή άλλη από αυτή όπου υπηρετούν το ευεργέτημα της επιδότησης αγοράς κατοικίας;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
Συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στο απαραίτητο από την παρ. 2 του άρ. 70 του ν. 2683/99 χρονικό διάστημα της οκταετίας για τη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία;

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για μετάταξη υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας;

Πότε έχει δικαίωμα μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία υπάλληλος που όταν υπέβαλλε αίτηση στο ΑΣΕΠ για συμμετοχή του σε διαγωνισμό δεν κατείχε τίτλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τον οποίο απέκτησε μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και πριν το διορισμό του;

Για τη μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ απαιτούνται υποχρεωτικά τα πρόσθετα προσόντα γνώσης επεξεργασίας κειμένων και η άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας;

Οι υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή έχουν δικαίωμα μετάταξης;

Έχουν οι μετατάξεις αναδρομική ισχύ;

Πότε ολοκληρώνεται μια μετάταξη;

Ο ατομικός φάκελος ενός υπαλλήλου τον συνοδεύει και στην υπηρεσία στην οποία μετατίθεται/ μετατάσσεται;

Ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις για τη διενέργεια μετάταξης σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου;

Ποιο είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για την εκτίμηση μετάταξης υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας;

Μετά την έκδοση του ν. 2916/2001 επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου με πτυχίο ΤΕΙ από κλάδο ΤΕ σε κλάδο ΠΕ;

Είναι δυνατό μετά την πρόσφατη (2001) συνταγματική αναθεώρηση, να προωθούνται μετατάξεις σε μόνιμες θέσεις δημοσίων υπηρεσιών παραμεθορίων περιοχών προσωπικού που προέρχεται από δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ή η υπηρεσία θα αρκείται πλέον στην απλή μεταφορά σε κενές θέσεις αορίστου χρόνου;

Δικαιούνται της επιδότησης υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν/ μετατέθηκαν/ μετατάχθηκαν σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής πριν τις 11/11/1992;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Ποιος είναι ο χαρακτήρας της απόσπασης υπαλλήλου;

Ποιος είναι ο χρόνος απόσπασης ;

Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές αποσπασμένων υπαλλήλων;

Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές αποσπασμένων σε παραμεθόριες περιοχές υπαλλήλων;

Ποια είναι η υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου που εισάγεται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ;

Ποιο είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε αποσπασμένους υπαλλήλους ;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Πότε ο υπάλληλος θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας ;

Μέχρι πότε χορηγείται στον υπάλληλο η κανονική του άδεια ;

Σε ποια περίπτωση ο υπάλληλος δεν δικαιούται την κανονική του άδεια ;

Υπάρχουν περιπτώσεις προσαύξησης στη χορήγηση της κανονικής άδειας ;

Δικαιούται κανονική άδεια υπάλληλος που επανήλθε στην υπηρεσία μετά την έκδοση τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης ;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ποιες είναι οι ειδικές άδειες που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας μητρότητας;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες άδειες διευκολύνσεων για γονείς με οικογενειακές υποχρεώσεις;

Υπό ποιους όρους λαμβάνει τις διευκολύνσεις ανατροφής ο πατέρας υπάλληλος;

Ποιες είναι οι άδειες άνευ αποδοχών που δικαιούται ο υπάλληλος για ιδιωτικούς λόγους;

Ποιες διευκολύνσεις έχουν θεσμοθετηθεί για υπαλλήλους που έχουν σύζυγο, ο οποίος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα, ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα;

Ποιες είναι οι παρεχόμενες διευκολύνσεις σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα;

Για ποιο λόγο και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;

Σε ποια περίπτωση αίρεται η καταβολή διπλάσιων αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;

Δικαιούται την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα υπάλληλος που έχει ήδη λάβει τέτοιου είδους άδεια με ειδικές διατάξεις για σπουδές μη μεταπτυχιακού επιπέδου;

Για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποια υπηρεσία υποχρεούται να υπηρετήσει ο υπάλληλος, μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης;

Μπορεί να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης υπάλληλος - απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ;

Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ.;

Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες εξετάσεων ;

Πότε και με ποιο τρόπο χορηγείται η άδεια εξετάσεων;

Δικαιούνται άδεια εξετάσεων υπάλληλοι - φοιτητές δημοσίων Ι.Ε.Κ.;

Ποιες διευκολύνσεις παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι φοιτητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Έχει το δικαίωμα ο υπάλληλος να εκφράσει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο των εγγράφων που συντάσσει στα πλαίσια των καθηκόντων του;

Υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και ο οποίος τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία, συνεχίζει να παραμένει σε αυτή την κατάσταση και μετά την άσκηση εκ μέρους του ένστασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου;

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ανακληθεί μία πειθαρχική απόφαση;

Ποιες είναι οι προθεσμίες διαγραφής πειθαρχικών ποινών;

Τα στοιχεία από απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής μετά την παρέλευση του χρόνου διαγραφής πρέπει να τηρούνται στο Προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου;

Πότε επανέρχεται στα καθήκοντα του υπάλληλος που έχει τεθεί σε δυνητική αργία;

Η μη καταβολή δανειζόμενου ποσού από δημόσιο υπάλληλο στον δικαιούχο δανειστή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα;

Η απόφαση επιβολής της ποινής της προσωρινής παύσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης;

Μπορεί ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε με απόφαση του πρωτοβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου σε πειθαρχική ποινή προστίμου αποδοχών ενός μηνός και άνω να ασκήσει απευθείας προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στο Διοικητικό Εφετείο κατά περίπτωση;

Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του υπαλλήλου έχει εφαρμογή και επί επανεκδικάσεως της πειθαρχικής υποθέσεως μετά από ακύρωση;

Ποια συνέπεια έχει η μη γνωστοποίηση στον τιμωρηθέντα υπάλληλο των ενδίκων μέσων που δικαιούται να ασκήσει κατά της πειθαρχικής αποφάσεως που του επιβάλλει πειθαρχική ποινή;

Μπορεί να παραστεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητής αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου ενώ παρίσταται και το τακτικό μέλος;

Μπορεί να παραστεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλος πλην των μελών του και του γραμματέα;

Πότε είναι άκυρη η πειθαρχική απόφαση;

Πότε προκύπτει ακυρότητα του παραπεμπτηρίου και της κλήσεως σε απολογία;

Αναστέλλεται η προθεσμία ασκήσεως ενστάσεως κατά το μήνα Αύγουστο;

Μπορεί να εξεταστεί από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, πειθαρχική υπόθεση που δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη ή δεν έχει ανακοινωθεί στο διωκόμενο η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συζήτησής της;

Προκύπτει ακυρότητα της ανακρίσεως ή της ΕΔΕ και, περαιτέρω, της πειθαρχικής αποφάσεως, αν ο διωκόμενος εξετάστηκε ενόρκως (κατά την ανάκριση ή την ΕΔΕ);

Είναι απαραίτητη η κλήση προς εξέταση του διωκομένου στην ανάκριση ή στην ΕΔΕ;

Αν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει πειθαρχική υπόθεση σε διαδοχικές συνεδριάσεις, πρέπει να καλείται ο διωκόμενος υπάλληλος σε όλες;

Μπορεί να υποβληθεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου;

Μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου απόφαση Πρωτοβαθμίου, που εκδόθηκε επί ενστάσεως κατ΄ αποφάσεως πειθαρχικώς προϊσταμένου;

Μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ένορκες καταθέσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου, τις οποίες προσκομίζει ο διωκόμενος;

Είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου να διατάξει τη διεξαγωγή ανάκρισης ή συμπληρωματικής ανάκρισης;

Μπορεί ο πειθαρχικώς διωκόμενος να ζητήσει την εξέταση μαρτύρων ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου;

Προκύπτει ακυρότητα της πειθαρχικής αποφάσεως αν ο διωκόμενος δεν έλαβε, πριν από την κλήση του σε απολογία, γνώση του πειθαρχικού φακέλου;

Προκύπτει ακυρότητα της πειθαρχικής αποφάσεως αν ο διωκόμενος δεν λάβει γνώση της εισηγήσεως;

Ένας υπάλληλος, όταν τίθεται από την υπηρεσία του σε δυνητική αργία, μπορεί να προσφύγει με ένστασή του στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο;

Η Διοίκηση μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης Α΄/ θμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου;

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ & ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί υπάλληλος που πρόκειται να διοριστεί ενώ κατέχει ήδη άλλη δημόσια θέση;
Δεν απαιτείται εκ μέρους των υπαλλήλων προηγούμενη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν. Υπάλληλος που διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση. Η αποδοχή του διορισμού εκδηλώνεται με την ορκωμοσία στη νέα θέση. Κατά συνέπεια, η αυτοδίκαιη παραίτηση συνεπάγεται τη λύση της υπαλληλικής σχέσης από το χρονικό σημείο της αποδοχής του δεύτερου διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Υ.Κ. (Ν. 3528/2007) .
Τα ως άνω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000 που απαγορεύουν τη συμμετοχή σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων κατά το Ν. 2190/94 (Α.Σ.Ε.Π.) πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]Μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές χαρακτηριζόμενοι ως 'Ι5';
Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α με την ένδειξη Ι5 παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές οι οποίες γνωμοδοτούν για το εάν οι υποψήφιοι προς διορισμό έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. (άρθρο 5 Υ.Κ. Ν. 3528/2007). [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]


Προβλέπεται παράταση στην προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου;
O διορισμός κοινοποιείται στον διοριζόμενο εντός τριάντα (30) ημερών το βραδύτερο, από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με το έγγραφο κοινοποίησης τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και παρέχεται μόνο μια φορά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, για λόγους "εξαιρετικούς", λ.χ. ασθένεια ή παραμονή στο εξωτερικό (άρθρο 17, παρ. 1 & 2 του Ν. 3528/2007). [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]


Η μονιμοποίηση των δοκίμων δημοσίων υπαλλήλων γίνεται αυτοδικαίως ;
Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση τους υπαλλήλους στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις περιπτώσεις αυτές για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο εντός 2 μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό (παρ. 3 άρθρου 40 Ν. 3528/2007). [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]


Προβλέπεται δοκιμαστική υπηρεσία για το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων;
Το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει να διανύσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία. [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]

Μπορούν να διορισθούν στο Ελληνικό Δημόσιο πολίτες που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Με την θέσπιση του νόμου 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α) επιτρέπεται πλέον ο διορισμός πολιτών που έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.  [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ


Για τον διορισμό αλλοδαπών - πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί;
Ο διορισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τους ΄Έλληνες πολίτες σε κλάδους ή ειδικότητες οι αρμοδιότητες των οποίων δεν συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας καθώς και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του Κράτους ή άλλων δημοσίων φορέων. [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]

 

Πώς θα γνωρίζουν οι αλλοδαποί - πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιες θέσεις μπορούν να διορισθούν;
Οι υπηρεσίες του δημοσίου είναι υποχρεωμένες από το νόμο 2431/1996 να εκδίδουν σχετικά Προεδρικά Διατάγματα στα οποία θα αναφέρονται ανά κλάδο ή ειδικότητα οι θέσεις στις οποίες μπορούν να διορισθούν οι εν λόγω αλλοδαποί.
Επομένως, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ/νση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας που τον ενδιαφέρει και να πληροφορηθεί τις διαθέσιμες θέσεις σύμφωνα και με τα τυπικά του προσόντα. [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]


Υπάρχουν κάποιες θέσεις από τις οποίες εξαιρούνται εκ των προτέρων οι αλλοδαποί πολίτες των κρατών μελών ΕΕ;
Οι ανωτέρω αλλοδαποί πολίτες εξαιρούνται από τις θέσεις των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων διότι συνεπάγονται από τη φύση τους την άμεση ή έμμεση άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Εξαιρούνται επίσης, από θέσεις απασχόλησης στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας, στο δικαστικό και διπλωματικό σώμα καθώς και στις περισσότερες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κι αυτό γιατί οι θέσεις αυτές συνεπάγονται την άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους και προϋποθέτουν την ύπαρξη ιδιαίτερης σχέσης αλληλεγγύης προς το κράτος. [ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ]

 

[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]


ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σε ποιο βαθμό κατατάσσεται υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία ;
Ο υπάλληλος μετατάσσεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με το βαθμό που κατέχει. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί ως πλεονάζων στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της ανώτερης κατηγορίας.
Στην περίπτωση που ο πλεονάζων χρόνος του μετατασσόμενου υπαλλήλου είναι περισσότερος από τον χρόνο που προβλέπεται για την προαγωγή του στον αμέσως ανώτερο βαθμό, ο χρόνος αυτός πρέπει να αναγνωρίζεται για την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξή του. [ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ]

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
Η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ΟΤΑ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη (άρθρο 98 Ν. 3528/2007). [ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ]

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία υπαλλήλου ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που έχει διανυθεί σε Ι.Ε.Κ.;
Η προϋπηρεσία υπαλλήλου ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε Ι.Ε.Κ., το οποίο υπάγεται στον Ο.Ε.Ε.Κ. (Ν.Π.Δ.Δ.), αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία για τη βαθμολογική του εξέλιξη, με αναγωγή των ωρών σε εργάσιμες ημέρες, βάσει του ωραρίου του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ.  [ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ]

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία διοικητικού υπαλλήλου που έχει διανυθεί σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο;
Η προϋπηρεσία διοικητικού υπαλλήλου σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία, διότι έχει παρασχεθεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. [ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ]

Πόσο μειώνεται ο χρόνος προαγωγής του υπαλλήλου λόγω της κατοχής μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος;
Για τον υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική του εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά τα δύο (2) έτη. Αντιστοίχως, εάν ο υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική του εξέλιξη μειώνεται κατά δύο έτη, σημειώνεται όμως για τους υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ', άρα το συνολικό βαθμολογικό όφελος αυτού είναι 4 έτη. Τέλος διευκρινίζεται ότι εάν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, για τη μείωση του χρόνου προαγωγής λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό δίπλωμα (άρθρο 80 και 82 Υ.Κ.). [ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ]


[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Ποιοι νομιμοποιούνται να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης;
Οι εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων συντάσσονται από δύο το πολύ προϊστάμενους, από τον άμεσο προϊστάμενο των υπαλλήλων και τον αμέσως ανώτερο αυτού. Άλλωστε, αυτοί έχουν ίδια και άμεση γνώση για την υπηρεσιακή ικανότητα και απόδοση των υφισταμένων τους και μπορούν ως εκ τούτου να εκφέρουν έγκυρη και υπεύθυνη γνώμη για τη δράση, την επίδοση και κατ' επέκταση την προαγωγή τους (Πδ. 318/1992). [ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ]

[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

 

Με ποιες προϋποθέσεις επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων ;
Ως προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄και είκοσι (20) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με είκοσι (20) έτη υπηρεσίας, η θέση του προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης επαναπροκηρύσσεται και καλούνται υποψήφιοι με δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας (παρ. 1 άρθρου 84 Υ.Κ.).
Ως προϊστάμενοι των διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για ένα (1) τουλάχιστον έτος στο βαθμό αυτό. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ένα (1) έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α. Αν και πάλι δεν καλύπτεται ο αριθμός των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων από υπαλλήλους με τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμπληρώνεται από υπαλλήλους με βαθμό Β (παρ.2 άρθρου 84 και παρ. 3γ άρθρου 86 Υ.Κ.)
Ως προϊστάμενοι των τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή αυτοί δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν και πάλι δεν καλύπτεται ο αριθμός των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων από υπαλλήλους με τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμπληρώνεται από υπαλλήλους με βαθμό Β (παρ. 3 άρθρου 84 Υ.Κ. και παρ. 3γ άρθρου 86 Υ.Κ.)
Ο προϊστάμενος μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας δεν επιλέγεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας, τηρουμένων των όσων προβλέπονται για τους προϊσταμένους τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου (παρ. 4 άρθρου 84 Υ.Κ.)  [ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ]

Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων ;
Με το άρθρο 85 του Υ.Κ. καθιερώνεται νέο, αντικειμενικό σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, το οποίο ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 (άρθρο τρίτο).
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε τρεις (3) ομάδες που αφορούν:
α) στα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα,
β) στην εργασιακή-διοικητική εμπειρία και
γ) στις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων
τα οποία αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων

[ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ]

 

 

[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]


ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Υπάρχει δυνατότητα νόμιμης συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου χωρίς τη συμμετοχή αιρετών προσώπων;
Εάν δεν εκλεγούν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή εκλεχτεί μόνο ένας, για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία των τριών τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου (παρ. 1 άρθρου 63 του Ν. 1943/1991).
Το αρμόδιο όργανο δύναται να προβεί στη συγκρότηση του εν λόγω υπηρεσιακού συμβουλίου με τον ορισμό μόνο των τριών μελών και των αναπληρωτών τους (άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα). [ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ]

Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου επί των εισηγήσεων;
Από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση ενημέρωσης, πριν από την συνεδρίαση, των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου επί των εισηγήσεων, δεδομένου ότι οι εισηγήσεις μπορούν να διαμορφωθούν μέχρι την παρουσίασή τους στο υπηρεσιακό συμβούλιο, οπότε και οριστικοποιούνται. [ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ]

Μπορούν να ορισθούν ως μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου υπάλληλοι άλλων υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. όταν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι;
Στην περίπτωση κατά την οποία σε μια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι, για να ορισθούν μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων επιλέγονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο στοιχείο α(2) της παρ.2 του άρθρου 159 Υ.Κ. Στις περιπτώσεις αυτές, η μονάδα διοικητικού ή προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία υφίσταται το πρόβλημα, θα πρέπει να αποστείλει σχετικό έγγραφο σε άλλο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να υποδείξουν υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις (άρθρο 159 Υ.Κ.).  [ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ]


[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]


 

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο υπάλληλος προκειμένου να παραιτηθεί;
Η παραίτηση υπαλλήλου από τη θέση του μπορεί να γίνει αυτοδίκαια με την κατάθεση στην υπηρεσία του δύο αιτήσεων, με χρονική διαφορά 15 ημερών. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει την παραίτηση αποδεκτή πριν την παρέλευση του πρώτου 15θήμερου. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης αυτή μπορεί ανακληθεί εγγράφως (παρ. 4 άρθρου 148 Υ.Κ.) εφόσον δεν έχει γίνει αποδεκτή. Πάντως, υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της παραίτησης (παρ. 5 άρθρου 148 Υ.Κ.). [ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ]


[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο χρόνος απόσπασης υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή μέχρι την έκδοση της απόφασης για μετάθεσή του στην ίδια προβληματική περιοχή, συνυπολογίζεται στον χρόνο που απαιτείται για επιδότηση αγοράς κατοικίας;
Η επιδότηση αγοράς κατοικίας δεν παρέχεται σε αποσπασμένους υπαλλήλους, για το λόγο ότι η απόσπαση αποτελεί προσωρινή υπηρεσιακή μεταβολή για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα. Επομένως ο χρόνος της απόσπασης δεν μπορεί να προσμετρηθεί στο συνολικό χρονικό διάστημα που απαιτείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος επιδότησης κατοικίας και ο υπάλληλος θα δικαιούται την επιδότηση από το χρονικό σημείο της μετάθεσής του στην προβληματική περιοχή, η οποία και αποτελεί την αφετηρία για την έναρξη του χρόνου της απαιτούμενης πενταετίας που θεμελιώνει το ανωτέρω δικαίωμα. [ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ]


Δικαιούνται υπάλληλοι που αγοράζουν / ανεγείρουν κατοικία σε προβληματική περιοχή άλλη από αυτή όπου υπηρετούν το ευεργέτημα της επιδότησης αγοράς κατοικίας;
Απάντηση: Με την υπ΄αριθμ.577/2001 γνωμοδότηση του Γ΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ. κρίθηκε ότι στο ευεργέτημα της παρ.4, του άρθρου 9 του Ν.2085/92 όπως ισχύει εμπίπτει, όχι μόνο ο υπάλληλος που υπηρετεί σε προβληματική περιοχή και αγοράζει ή ανεγείρει κατοικία στην ίδια προβληματική περιοχή, αλλά και ο υπάλληλος που αγοράζει ή ανεγείρει κατοικία σε όμορη προβληματική περιοχή με εκείνη που υπηρετεί εφόσον :α)η κατοικία αυτή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον τόπο που υπηρετεί, έτσι ώστε κατά την κοινή πείρα τελεί σε απόλυτη λειτουργική συνάφεια με την υπηρεσία του και είναι εφικτή η καθημερινή μετάβαση στον τόπο της υπηρεσίας του και η επιστροφή από αυτόν και β) οι δύο άνω όμορες προβληματικές περιοχές ανήκουν στην ίδια Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. [ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ]


[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στο απαραίτητο από την παρ. 2 του άρ. 70 του ν. 2683/99 χρονικό διάστημα της οκταετίας για τη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία;
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 70 του Υ.Κ. ορίζεται ρητά ότι οι υπάλληλοι που είχαν το απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τυπικό προσόν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού τους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό τους.
Ο τιθέμενος από τις ανωτέρω διατάξεις χρονικός περιορισμός είναι αποκλειστικός, καθόσον ανατρέχει στο διορισμό του υπαλλήλου και λήγει με τη συμπλήρωση της οκταετίας. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού σ' αυτόν της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου.  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για μετάταξη υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας;
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 71 του Υ.Κ. (ν. 2683/99), οι αιτήσεις για μετάταξη υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού δυο (2) φορές το χρόνο, δηλαδή από 1 έως 31 Μαρτίου και από 1 έως 31 Οκτωβρίου. Η εξέταση των αιτήσεων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια γίνεται μετά το πέρας των μηνών Μαρτίου και Οκτωβρίου. [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Πότε έχει δικαίωμα μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία υπάλληλος που όταν υπέβαλλε αίτηση στο ΑΣΕΠ για συμμετοχή του σε διαγωνισμό δεν κατείχε τίτλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τον οποίο απέκτησε μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και πριν το διορισμό του;
Εάν ο υπάλληλος μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό, χρονικό διάστημα κατά το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάληψη της θέσης, δεν κατείχε το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας, το οποίο απέκτησε μετά το διαγωνισμό, μπορεί αφού πρώτα διανύσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία να κάνει μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Για τη μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ απαιτούνται υποχρεωτικά τα πρόσθετα προσόντα γνώσης επεξεργασίας κειμένων και η άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας;
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρ. 27 του Π.Δ. 50/2001, όπου για όλες τις ειδικότητες κλάδων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού (α) η γνώση επεξεργασίας κειμένου σε Η/Υ και (β) η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, ενώ δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η οποία εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων μετά από προκήρυξη. [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Οι υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή έχουν δικαίωμα μετάταξης;
Σύμφωνα με την αριθ. 584/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν είναι δυνατή η μετάταξη υπαλλήλου με βαθμό Διευθυντή και συνεπώς η κατοχή του βαθμού αποστερεί από τον υπάλληλο το σχετικό δικαίωμα. Η δήλωση για επιθυμία μη διατήρησης της ιδιότητας του Διευθυντή στην υπηρεσία όπου πρόκειται να μεταταγεί δεν επάγεται οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες. [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Έχουν οι μετατάξεις αναδρομική ισχύ;
Κατά τη γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, οι διοικητικές πράξεις, στις οποίες εντάσσονται και οι μετατάξεις, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους.
Κατ' εξαίρεση αναγνωρίζεται δυνατότητα αναδρομικής ισχύος :

  •  Όταν κάτι τέτοιο ρητά επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις,
  •  Όταν η Διοίκηση, για να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Διοικητικών Δικαστηρίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις οι οποίες ισχύουν από το χρόνο που εκδόθηκε η πράξη η οποία ακυρώθηκε και
  •  Όταν πρόκειται για ανάκληση παράνομης ατομικής διοικητικήs πράξης  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]

Πότε ολοκληρώνεται μια μετάταξη;
Οι μετατάξεις συμπεριλαμβάνονται στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης, διότι μόνο έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή και επέρχονται οι έννομες συνέπειές της (ν. 301/1976 και του Π.Δ. 520/1976).
Συνεπώς, μια μετάταξη ολοκληρώνεται με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 73, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα - ν. 2683/99).  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Ο ατομικός φάκελος ενός υπαλλήλου τον συνοδεύει και στην υπηρεσία στην οποία μετατίθεται/ μετατάσσεται;
Το προσωπικό μητρώο που συγκροτείται μετά το διορισμό του υπαλλήλου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που καθορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση. Η αρμόδια δε υπηρεσία προσωπικού είναι υποχρεωμένη να τηρεί, να φυλάσσει και να ενημερώνει το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.
Όταν ο υπάλληλος μετατίθεται, συγκροτείται βοηθητικό προσωπικό μητρώο με τα απαραίτητα στοιχεία, το οποίο τον συνοδεύει (άρθρο 23 του Υπαλληλικού Κώδικα). Σε περίπτωση δε που ο υπάλληλος αλλάξει υπηρεσία λόγω μετάταξης, το προσωπικό του μητρώο τον ακολουθεί.  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Ποιες είναι οι εφαρμοστέες διατάξεις για τη διενέργεια μετάταξης σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου;
Η αρχή της χρηστής διοίκησης που διέπει το σύνολο του διοικητικού μας συστήματος επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις.
Με βάση συνεπώς την αρχή αυτή, όταν το διοικητικό όργανο έχει την υποχρέωση να εκδώσει διοικητική πράξη, η πάροδος του εύλογου χρόνου εντός του οποίου οφείλει να γνωμοδοτήσει σχετικά, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.
Άρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο μεταβληθεί μετά την πάροδο της εύλογης προθεσμίας εντός της οποίας η Διοίκηση υποχρεούτο σε ενέργεια, εφαρμοστέο είναι το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προς μετάταξη.  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Ποιο είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για την εκτίμηση μετάταξης υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας;
Οι μετατάξεις σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας διενεργούνται μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο εκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας. [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Μετά την έκδοση του ν. 2916/2001 επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου με πτυχίο ΤΕΙ από κλάδο ΤΕ σε κλάδο ΠΕ;
Σύμφωνα με το ν. 2916/2001, α)Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. β) τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και για τον τεχνολογικό τομέα. γ) με τον όρο "Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα" νοούνται τα Ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και αποκαλούνται "Πανεπιστήμια".
Οι διατάξεις του ίδιου νόμου αναφέρουν ότι το πτυχίο που χορηγείται στα Τμήματα ΤΕΙ είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης αλλά όχι πανεπιστημιακού τομέα. Άλλωστε, στο άρθρο 1, παρ. 1, εδ. γ΄, τα "Πανεπιστήμια" σαφώς αντιδιαστέλλονται με τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τεχνολογικό Τομέα). Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι ως τυπικό προσόν διορισμού, κατά την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν.2683/1999 (περί θέσεων κατηγορίας ΠΕ), ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί αίτημα υπαλλήλων για μετάταξή τους σε κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εφόσον αυτοί κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ.  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Είναι δυνατό μετά την πρόσφατη (2001) συνταγματική αναθεώρηση, να προωθούνται μετατάξεις σε μόνιμες θέσεις δημοσίων υπηρεσιών παραμεθορίων περιοχών προσωπικού που προέρχεται από δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ή η υπηρεσία θα αρκείται πλέον στην απλή μεταφορά σε κενές θέσεις αορίστου χρόνου;
Με την υπ΄αριθμ.334/2002 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΣΔΔΑ), το προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών μετατάσσεται σε παραμεθόριες περιοχές κατ΄ εφαρμογή της παρ.22 του άρθρου 9 του 2266/1994 με την ίδια σχέση εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρθρου 20 του ν.2515/1997 δηλαδή είτε σε κενές θέσεις είτε με μεταφορά της θέσης τους είτε εφ΄ όσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστάται προσωρινή προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέσης.  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]


Δικαιούνται της επιδότησης υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν/ μετατέθηκαν/ μετατάχθηκαν σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής πριν τις 11/11/1992;
Σύμφωνα με το ν. 2085/92, η επιδότηση αγοράς κατοικίας παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους που τοποθετήθηκαν ή μετατέθηκαν στην προβληματική περιοχή μετά τις 11-11-1992. Πρόκειται περί οικονομικού κινήτρου για την αρχική προσέλευση υπαλλήλων σε προβληματικές περιοχές από υπηρεσίες που εδρεύουν εκτός των περιοχών αυτών. Η παροχή της επιδότησης σε υπαλλήλους που ήδη υπηρέτησαν στις προβληματικές αυτές περιοχές πριν τις 11-11-92 δεν συνάδει με τον σκοπό του νόμου.  [ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ]

 

[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]


 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Ποιος είναι ο χαρακτήρας της απόσπασης υπαλλήλου;
Η απόσπαση υπαλλήλου έχει προσωρινό χαρακτήρα, διότι αποτελεί, ως εκ της φύσεώς της, μέσον αντιμετώπισης όχι τακτικών αλλά έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για ορισμένη χρονική διάρκεια. Ως εκ τούτου, η απόφαση απόσπασης υπαλλήλου εκδίδεται βάσει συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών, την κάλυψη των οποίων και επιδιώκει στον καθοριζόμενο από αυτήν χρόνο.  [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]

Ποιος είναι ο χρόνος απόσπασης ;
Το ανώτατο χρονικό όριο της απόσπασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια. Με τη συμπλήρωση της διετίας, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διατύπωση, στην οργανική του θέση, στην οποία υποχρεούται να παραμείνει για τρία χρόνια. Πριν την πάροδο της τριετίας, εκ νέου απόσπαση επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους και για χρονικό διάστημα μόνο τεσσάρων μηνών (άρθρο 68, παρ. 4, 5 & 8 του ν. 2683/99). [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]


Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές αποσπασμένων υπαλλήλων;
Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε δημόσιες υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99) λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία που καθορίζεται με την απόφαση απόσπασής τους.
Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται με άλλες διατάξεις (πλην του ν. 2683/99) λαμβάνουν τις αποδοχές τους είτε όπως ορίζει ο ν. 2527/97, σύμφωνα με τον οποίο οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων βαρύνουν τους φορείς στους οποίους αποσπώνται, είτε σύμφωνα με ειδικές διατάξεις που τυχόν ίσχυαν κατά την δημοσίευση του ν. 2527/97.  [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]

Από ποια υπηρεσία (υποδοχής ή προέλευσης) καταβάλλονται οι αποδοχές αποσπασμένων σε παραμεθόριες περιοχές υπαλλήλων;
Από τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/97 ρητά εξαιρούνται οι βραχυχρόνιες αποσπάσεις έως τριών μηνών και οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών. Συνεπώς, όσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε παραμεθόριες περιοχές με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/99, άρθρο 68) θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία που καθορίζεται με την απόφαση απόσπασης. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε παραμεθόριες περιοχές με άλλες διατάξεις, πλην του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/99), θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους, από 1.1.2001 (σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 2648/98) όπως ο νόμος 2527/97, άρθρο 17, παρ. 4 ορίζει, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται από τις υπηρεσίες προέλευσης (εκτός εάν ρυθμίζεται ειδικώς το θέμα των αποδοχών των αποσπώμενων από άλλες, ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 2527/97, ειδικές διατάξεις).  [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]

Ποια είναι η υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου που εισάγεται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ;
Οι εισαγόμενοι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, αν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου Ο.Τ.Α., τη διατηρούν. Η παρακολούθηση των σπουδών θεωρείται αυτόματα, από την εισαγωγή τους μέχρι την αποφοίτησή τους, ως απόσπαση. [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]

Ποιο είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε αποσπασμένους υπαλλήλους ;
Στην περίπτωση κατά την οποία αποσπασμένος υπάλληλος ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών και εφόσον η διάρκεια της άδειας υπερβαίνει το χρόνο της απόσπασης, αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη χορήγηση αυτής είναι το Συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Εάν όμως η άδεια έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της διάρκειας απόσπασης, τότε αρμόδιο για τη χορήγησή της είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί με απόσπαση ο υπάλληλος. [ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ]

 


[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


Πότε ο υπάλληλος θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας ;
Ο υπάλληλος δικαιούται κανονική άδεια με αποδοχές, δύο (2) μήνες μετά το διορισμό του. Η άδεια που δικαιούται να λάβει ορίζεται σε δυο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας. (άρθρο 48, παρ. 1 του ν. 3528/07). Ωστόσο, για τη θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στην ίδια ή άλλη υπηρεσία, είτε είναι συνεχής είτε διακεκομμένη, εφόσον αυτή αποτελεί δημόσια πολιτική πραγματική υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει χορηγηθεί στον υπάλληλο, από την προηγούμενη υπηρεσία όπου εργαζόταν, ολόκληρη ή μέρος της κανονικής άδειας του έτους αυτού.   [ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Μέχρι πότε χορηγείται στον υπάλληλο η κανονική του άδεια ;
Η κανονική άδεια χορηγείται στον υπάλληλο μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, η υπηρεσία χορηγεί υποχρεωτικά στον υπάλληλο, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, την κανονική άδεια που δικαιούται, ακόμη και αν αυτός δεν την ζητήσει. Σημειώνεται ότι μόνο στην περίπτωση που η κανονική άδεια δεν χορηγήθηκε λόγω υπηρεσιακών αναγκών εντός του έτους, τότε μεταφέρεται και χορηγείται υποχρεωτικά εντός του επόμενου έτους. Ο υπάλληλος μπορεί να εξαντλήσει τη μεταφερομένη άδεια οποτεδήποτε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.  [ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Σε ποια περίπτωση ο υπάλληλος δεν δικαιούται την κανονική του άδεια ;
Εάν ο υπάλληλος απουσιάζει καθ' όλο το έτος με εκπαιδευτική, αναρρωτική ή άλλου είδους άδεια δεν δικαιούται την κανονική άδεια του έτους αυτού, ούτε δικαιούται να τη μεταφέρει στο επόμενο έτος αφού δεν ήταν αντικειμενικά δυνατή η χορήγησή της καθ' όλο το έτος.  [ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Υπάρχουν περιπτώσεις προσαύξησης στη χορήγηση της κανονικής άδειας ;

α) Ο χρόνος της κανονικής άδειας αυξάνει κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα 30) εργασίμων ημερών, ανάλογα με το αν ο υπάλληλος εργάζεται πέντε (5) ή έξι (6) ημέρες την εβδομάδα.
β) Αν ο υπάλληλος λάβει το σύνολο της κανονικής του άδειας στην περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι και την 14η Μαΐου (εκτός Χριστουγέννων και Πάσχα), τότε δικαιούται επιπλέον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια.
γ) Επιπλέον, αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή τότε δικαιούται αύξηση της κανονικής του άδειας. Το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί με την Κ.Υ.Α. υπ'αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/578/6378 (ΦΕΚ 475/18-5-08), σύμφωνα με την οποία η κανονική άδεια των υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών προσαυξάνεται κατά:
- Δύο (2) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος για όσους υπηρετούν στο νομό Κυκλάδων.
- Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος για όσους υπηρετούν στους νομούς Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Φλώρινας και Δράμας.
- Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος για όσους υπηρετούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κερκύρας και Δωδεκανήσων.
δ) Έξι (6) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος με αποδοχές, επιπλέον της κανονικής άδειας, στους υπαλλήλους που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.  [ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Δικαιούται κανονική άδεια υπάλληλος που επανήλθε στην υπηρεσία μετά την έκδοση τελεσίδικης πειθαρχικής απόφασης ;
Υπάλληλος, που είχε τεθεί σε κατάσταση δυνητικής αργίας λόγω εκκρεμούς πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, σε περίπτωση έκδοσης πειθαρχικής απόφασης η οποία δεν συνεπάγεται την ποινή της οριστικής παύσης, δικαιούται τη χορήγηση κανονικής άδειας. Η διάρκεια αυτής εξαρτάται από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης επανόδου του στην υπηρεσία, μετά την τελεσιδικία της πειθαρχικής απόφασης.  [ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Ποιες είναι οι ειδικές άδειες που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι;
· Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές σε περίπτωση γάμου και τρεις (3) σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β' βαθμού.
· Μία (1) έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για συμμετοχή σε δίκη.
· Έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος με αποδοχές, εάν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους πάσχουν από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ (19/2003), η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται (χωρίς να απαιτείται πλέον η έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ.) στους δικαιούχους με τις εξής προϋποθέσεις:
Τηv γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν οι ίδιοι ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας, που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτήριο καθώς και
Τοv προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.       [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας μητρότητας;
· Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.
· Στις υπαλλήλους που υιοθετούν παιδί χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον το υιοθετημένο παιδί είναι ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες άδειες διευκολύνσεων για γονείς με οικογενειακές υποχρεώσεις;
1) Στους γονείς υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα ημερησίως, εφόσον έχουν παιδιά ηλικίας από δύο (2) μέχρι τεσσάρων (4) ετών.
- Αντί του μειωμένου ωραρίου, οι γονείς υπάλληλοι μπορούν να επιλέξουν να τους χορηγηθεί άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού. Επίσης, στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη.
2) Η διετής άδεια άνευ αποδοχών, χορηγείται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. Ωστόσο, όταν ο ένας γονέας κάνει χρήση της άδειας αυτής, τότε ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή του αντ' αυτού εννεαμήνου στο ίδιο χρονικό διάστημα.
· Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης παιδιού χωρίς γάμο των γονέων του, τη διετή άδεια άνευ αποδοχών δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
3) Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν, μέσα στα πλαίσια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις, τους υπαλλήλους που έχουν παιδιά, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης ( ΦΕΚ 1613Β'/17-8-2007).    [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Υπό ποιους όρους λαμβάνει τις διευκολύνσεις ανατροφής ο πατέρας υπάλληλος;
- Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.
- Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων. Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος.
- Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

Ποιες είναι οι άδειες άνευ αποδοχών που δικαιούται ο υπάλληλος για ιδιωτικούς λόγους;
Έως ένα (1) μήνα κατ' έτος άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.
Έως δύο (2) χρόνια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η χρονική διάρκεια της πρώτης άδειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας καθώς και ως συντάξιμος χρόνος. Το ίδιο δεν ισχύει για τη δεύτερη από τις ανωτέρω άδειες.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]


Ποιες διευκολύνσεις έχουν θεσμοθετηθεί για υπαλλήλους που έχουν σύζυγο, ο οποίος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα, ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα;
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών έως έξι (6) χρόνια συνεχώς ή τμηματικά. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής πρέπει πρώτα να έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. Η χρονική διάρκεια της άδειας αυτής δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ούτε και ως συντάξιμος.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Ποιες είναι οι παρεχόμενες διευκολύνσεις σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα;
Χορηγείται άδεια έως πέντε (5) χρόνια άνευ αποδοχών και μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η άδεια αυτή μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμη πενταετία. Αν όμως ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας αυτής, τότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία. Η χρονική διάρκεια της άδειας αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]


Για ποιο λόγο και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;
Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης (άρθρο 58 Υπαλληλικού Κώδικα) χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν :
" Σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης αναγνωρισμένων πανεπιστήμιων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Ως τέτοια προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται εκείνα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ή πιστοποιητικού.
" Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στον υπάλληλο εφόσον αυτός έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία και ο χρόνος υπηρεσίας που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας.
" Όσον αφορά ειδικότερα, νεοδιοριζόμενο δημόσιο υπάλληλο που έχει πριν το διορισμό του δημόσια πραγματική υπηρεσία σε άλλο φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, δεν δικαιούται να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πριν τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών δοκιμαστικής υπηρεσίας στο νέο φορέα που διορίζεται, δεδομένου ότι η υπηρεσιακή του επίδοση είναι ένα από τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας αυτής.
" Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη .
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τη συνάφεια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τα εν γένει αντικείμενα της υπηρεσίας, την υπηρεσιακή επίδοση, τις γνώσεις και την ηλικία του υπαλλήλου.

Τέλος σημειώνεται ότι στους δημοσίους υπαλλήλους που φοιτούν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπονούν διδακτορική διατριβή και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ, χορηγείται υποχρεωτικά άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Σε ποια περίπτωση αίρεται η καταβολή διπλάσιων αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ;
- Αν διαπιστωθεί ότι υπάλληλος, κατά το χρονικό διάστημα της μετεκπαίδευσής του, ή της διεξαγωγής έρευνας, δεν παρέμεινε στο εξωτερικό για όλο το διάστημα που του καταβλήθηκαν διπλάσιες αποδοχές, η υπηρεσία καταλογίζει σε βάρος του το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό (ΠΥΣ 70/19-1-83).
Σε περίπτωση συνεπώς που υπάλληλος εκπονεί για παράδειγμα διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό, αλλά πραγματοποιεί μέρος της έρευνάς του στην Ελλάδα, τότε δικαιούται διπλάσιες αποδοχές μόνο για το διάστημα που παραμένει στο εξωτερικό. Για το διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα δικαιούται προσαύξηση αποδοχών κατά 20%.
- Ο υπάλληλος που τελεί σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης υποχρεούται να υποβάλλει αναφορά ανά εξάμηνο φοίτησής του, με την οποία θα ενημερώνει την υπηρεσία του για την πορεία των σπουδών του.
- Ο υπάλληλος υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία του τον τίτλο που απέκτησε εντός τριμήνου από την ορκωμοσία του. Εάν η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν περιλαμβάνει ορκωμοσία, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος.
- Εάν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης του τίτλου όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, με τους νόμιμους τόκους.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

Δικαιούται την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα υπάλληλος που έχει ήδη λάβει τέτοιου είδους άδεια με ειδικές διατάξεις για σπουδές μη μεταπτυχιακού επιπέδου;
Υπάλληλος στον οποίο χορηγήθηκε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ειδικές διατάξεις για σπουδές μη μεταπτυχιακού επιπέδου, δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/07), κατά το μέρος που δεν έχει ήδη λάβει εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποια υπηρεσία υποχρεούται να υπηρετήσει ο υπάλληλος, μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης;
Με την ολοκλήρωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας που του χορηγήθηκε και πάντως όχι λιγότερο από τρία (3) χρόνια ή περισσότερα από δέκα (10) (άρθρο 58, παρ. 7 του ν. 3528/07).
Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ΄ εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την άδεια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β' βαθμού, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των ν.π.δ.δ. που κατά συνταγματική επιταγή έχουν διοικητική αυτοτέλεια.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

Μπορεί να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης υπάλληλος - απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ;
Η υποχρέωση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης να υπηρετήσουν στο Δημόσιο για δέκα τουλάχιστον χρόνια (ν. 1388/83) δεν εμποδίζει τη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, γιατί κατά την διάρκειά της εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ η υπαλληλική σχέση.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ.;
Σε δημοσίους υπαλλήλους χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία (άρθρο 59 του ν. 3528/07).   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]


Προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα άδειες εξετάσεων ;

Υπάλληλοι που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, ή εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, δικαιούνται άδεια εξετάσεων με αποδοχές μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο (άρθρο 60 του ν. 3528/07).
Το δικαίωμα αυτό ασκείται ανεξάρτητα από το αν η φοίτηση αφορά τη λήψη πτυχίου ανώτερης ή της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος, δεδομένου ότι ο νόμος δεν κάνει διάκριση.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]

 

Πότε και με ποιο τρόπο χορηγείται η άδεια εξετάσεων;
Η άδεια εξετάσεων χορηγείται συνεχώς ή τμηματικά κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο υπάλληλος. Επίσης χορηγείται κατά το χρόνο φοίτησης και μέχρι το πολύ δύο εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά και έχει προσκομίσει βεβαίωση της οικείας Σχολής για την ανανέωση της εγγραφής του.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]


Δικαιούνται άδεια εξετάσεων υπάλληλοι - φοιτητές δημοσίων Ι.Ε.Κ.;

Οι υπάλληλοι που φοιτούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/07) και επομένως δικαιούνται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.   [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]


Ποιες διευκολύνσεις παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι φοιτητές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο;
Δημόσιοι υπάλληλοι που φοιτούν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο του ΕΑΠ δικαιούνται την άδεια εξετάσεων με αποδοχές (άρθρο 60 του Υ.Κ.). Δεν δικαιούνται όμως την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης (άρθρο 58) ούτε την αντίστοιχη προσαύξηση αποδοχών.    [ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ]
 

[ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ]

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έχει το δικαίωμα ο υπάλληλος να εκφράσει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο των εγγράφων που συντάσσει στα πλαίσια των καθηκόντων του; 
Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητας του. Σε περίπτωση που διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, οφείλει να διατυπώσει εγγράφως την αντίρρησή του αυτή προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη. Η δε διαφωνία αυτή πρέπει να προηγηθεί της εκτέλεσης της εντολής και όχι να ακολουθήσει. Εάν απλώς παραλείψει την προσυπογραφή ή εκφράσει τις αντιρρήσεις του προφορικά, θεωρείται ότι προσυπέγραψε το έγγραφο και επομένως είναι συνυπεύθυνος με τον εκδίδοντα τη διοικητική πράξη.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και ο οποίος τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία, συνεχίζει να παραμένει σε αυτή την κατάσταση και μετά την άσκηση εκ μέρους του ένστασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου; 
Σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προβλέπεται κατά της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η ποινή αυτή άσκηση ένστασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η άσκηση τέτοιας ένστασης μέσα στην νόμιμη προθεσμία συνεπάγεται τη μεταβίβαση της πειθαρχικής υπόθεσης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και συγχρόνως τη διατήρηση της κατάστασης της αυτοδίκαιης αργίας του υπαλλήλου.
Αν μεν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλει και αυτό την ποινή της οριστικής παύσης, η κατάσταση της αυτοδίκαιης θέσης σε αργία θα διατηρηθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αν ασκηθεί τέτοια προσφυγή, μέχρι την ημέρα που θα δημοσιευθεί η απόφαση του δικαστηρίου αυτού.
Αν όμως το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαλλάξει τον υπάλληλο, ή του επιβάλει μικρότερη ποινή, αυτός θα επανέλθει στα καθήκοντα του, γιατί θα εκλείψει ο λόγος, για τον οποίο είχε τεθεί σε αργία.
Τέλος, αν δεν ασκηθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία ένσταση κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία επιβλήθηκε στον υπάλληλο η ποινή της οριστικής παύσης, η αυτοδίκαιη θέση σε αργία λήγει λόγω της απόλυσής του.
  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ανακληθεί μία πειθαρχική απόφαση; 
Mία πειθαρχική απόφαση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "προδήλως" παράνομη και συνεπώς να ανακληθεί, όταν η ανάκληση γίνεται για λόγους νομιμότητας που προκύπτουν από την ίδια την απόφαση και όχι για διαφορετική εκτίμηση των ίδιων πραγματικών περιστατικών. Δηλαδή ανάκληση πειθαρχικής απόφασης επιτρέπεται όταν κατά την διαδικασία δεν τηρήθηκαν κανόνες του Συντάγματος ή οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Για το αν συντρέχει περίπτωση "πρόδηλης" παρανομίας κρίνει κατ' ουσία το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε κατ' εξαίρεση ανάκληση υπόκεινται οι πειθαρχικές αποφάσεις όλων των πειθαρχικών οργάνων, μονομελών και συλλογικών. Σε κάθε περίπτωση, η ανάκληση της πειθαρχικής απόφασης γίνεται από το πειθαρχικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο εκδίδει και την σχετική ανακλητική πράξη, ανεξάρτητα αν στην περίπτωση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Ποιες είναι οι προθεσμίες διαγραφής πειθαρχικών ποινών; 
Διαγράφονται αυτοδικαίως (χωρίς δηλαδή να απαιτείται η έκδοση πράξης διαγραφής ή άλλη διαδικασία) η ποινή της επίπληξης μετά τρία έτη, του προστίμου μετά πέντε έτη και οι λοιπές ποινές, εκτός από την ποινή της οριστικής παύσης, μετά δέκα έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή.
Η ρύθμιση αυτή νοείται ως μέτρο επιείκειας υπέρ του υπαλλήλου, ενόψει του γεγονότος ότι αυτός έχει αποδείξει εμπράκτως την καλή διαγωγή του κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μετά την επιβολή της πειθαρχικής ποινής. Για το λόγο αυτό άλλωστε, αν ο υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ή τελεί σε κατάσταση αργίας ή απέχει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντα του, ο χρόνος εκτός υπηρεσίας δεν συνυπολογίζεται για τη διαγραφή της πειθαρχικής ποινής που του έχει επιβληθεί, καθότι στο χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να δοκιμασθεί και επομένως να αποδείξει εμπράκτως την μεταμέλειά του. 
[ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Τα στοιχεία από απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής μετά την παρέλευση του χρόνου διαγραφής πρέπει να τηρούνται στο Προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου;
Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του υπαλλήλου υποχρεούται να τηρεί, να φυλάσσει και να ενημερώνει το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου. Αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου πρέπει να περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο.
Σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής που διαγράφηκε, ο σχετικός πειθαρχικός φάκελος καθώς και η σχετική αλληλογραφία και η απαλλακτική απόφαση πρέπει να αφαιρούνται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, να τοποθετούνται στο αρχείο της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελούν στοιχείο κρίσης του.
  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Πότε επανέρχεται στα καθήκοντα του υπάλληλος που έχει τεθεί σε δυνητική αργία; 
 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης, ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε δυνητική αργία επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης λήξης της αργίας ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση, ή της πειθαρχικής απόφασης η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης. Η πράξη με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του εκδίδεται μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Επίσης, μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το υπηρεσιακό συμβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί για τη συνέχιση ή μη της αργίας.
[ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Η μη καταβολή δανειζόμενου ποσού από δημόσιο υπάλληλο στον δικαιούχο δανειστή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα;
Η μη καταβολή του δανειζόμενου ποσού από δημόσιο υπάλληλο στον δικαιούχο δανειστή, με αποτέλεσμα οι δανειστές να υποβάλλουν αναφορές παραπόνων στην υπηρεσία και να καταφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθ. 3429/1985 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ανωτέρω πράξη συνιστά το αδίκημα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο διαγωγής μέσα και έξω από την υπηρεσία, που σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Η απόφαση επιβολής της ποινής της προσωρινής παύσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης;
Η πράξη που εκδίδεται από τη διοίκηση σε εκτέλεση της απόφασης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για επιβολή της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης αποτελεί ατομική διοικητική πράξη. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά. Στην περίπτωση των ατομικών πράξεων που αφορούν την επιβολή πειθαρχικών ποινών, ο Υπαλληλικός Κώδικας (ν3528/2007) δεν προβλέπει τη δημοσίευσή τους και συνεπώς οι Υπηρεσίες δεν νομιμοποιούνται να δημοσιεύουν τις σχετικές αποφάσεις.   [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορεί ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε με απόφαση του πρωτοβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου σε πειθαρχική ποινή προστίμου αποδοχών ενός μηνός και άνω να ασκήσει απευθείας προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στο Διοικητικό Εφετείο κατά περίπτωση;
 Όχι. Θα είναι απαράδεκτη τέτοια προσφυγή. Πρέπει ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του υπαλλήλου έχει εφαρμογή και επί επανεκδικάσεως της πειθαρχικής υποθέσεως μετά από ακύρωση;
Ναι. Το πειθαρχικό όργανο, όταν επανεκδικάζει την πειθαρχική υπόθεση, μετά από ακύρωση της αποφάσεώς του, δεν μπορεί να επιβάλει ποινή μεγαλύτερη από την αρχικώς επιβληθείσα. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Ποια συνέπεια έχει η μη γνωστοποίηση στον τιμωρηθέντα υπάλληλο των ενδίκων μέσων που δικαιούται να ασκήσει κατά της πειθαρχικής αποφάσεως που του επιβάλλει πειθαρχική ποινή;
Είναι άκυρη η επίδοση της αποφάσεως και δεν τρέχει η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορεί να παραστεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητής αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου ενώ παρίσταται και το τακτικό μέλος;
Όχι. Υπάρχει κακή σύνθεση του Συμβουλίου, εντεύθεν δε ακυρότητα της αποφάσεώς του. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορεί να παραστεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλος πλην των μελών του και του γραμματέα;
Όχι. Άλλως προκύπτει ακυρότητα. Μπορεί μόνον να κληθεί και να παραστεί άλλο πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, όμως, πρέπει να αποχωρήσει πριν από την έναρξη της συζήτησης. Εννοείται ότι ο ενιστάμενος μπορεί να παραστεί μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Πότε είναι άκυρη η πειθαρχική απόφαση;
Όταν δεν περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται επί ποινή ακυρότητας στο άρθρο 140 του Υ.Κ. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Πότε προκύπτει ακυρότητα του παραπεμπτηρίου και της κλήσεως σε απολογία;
 Όταν δεν έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα ή δεν περιέχουν τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται από τα άρθρα 124 παρ. 2 και 134 παρ. 2 του Υ.Κ. (ν 3528/2007) [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Αναστέλλεται η προθεσμία ασκήσεως ενστάσεως κατά το μήνα Αύγουστο;
Όχι. Δεν έχει εφαρμογή εν προκειμένω το άρθρο 61 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορεί να εξεταστεί από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, πειθαρχική υπόθεση που δεν έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη ή δεν έχει ανακοινωθεί στο διωκόμενο η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συζήτησής της;
Όχι. Αν, όμως, παρίσταται ο διωκόμενος και δεν προβάλλει αντίρρηση, μπορεί το πειθαρχικό συμβούλιο, εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά μέλη του, να αποφασίσει την εκδίκαση. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Προκύπτει ακυρότητα της ανακρίσεως ή της ΕΔΕ και, περαιτέρω, της πειθαρχικής αποφάσεως, αν ο διωκόμενος εξετάστηκε ενόρκως (κατά την ανάκριση ή την ΕΔΕ);
Όχι. Αν, όμως, προβάλει ότι επειδή εξετάστηκε ως μάρτυρας ενόρκως, στερήθηκε του δικαιώματος να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση, προκύπτει ακυρότητα.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Είναι απαραίτητη η κλήση προς εξέταση του διωκομένου στην ανάκριση ή στην ΕΔΕ;
Ναι, διότι διαφορετικά υπάρχει ακυρότητα.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Αν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει πειθαρχική υπόθεση σε διαδοχικές συνεδριάσεις, πρέπει να καλείται ο διωκόμενος υπάλληλος σε όλες;
Ναι. Δεν απαιτείται κλήτευση του υπαλλήλου μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο διακόψει για διάσκεψη σε άλλη δικάσιμο.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορεί να υποβληθεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου;
Όχι. Αρμόδιο για την ανάκληση είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εξέδωσε την απόφαση της οποίας ζητείται ανάκληση.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου απόφαση Πρωτοβαθμίου, που εκδόθηκε επί ενστάσεως κατ΄ αποφάσεως πειθαρχικώς προϊσταμένου;
Όχι. Σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκεινται αποφάσεις πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σε πρώτο βαθμό.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ένορκες καταθέσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου, τις οποίες προσκομίζει ο διωκόμενος;
Όχι. Πρόκειται για μη επιτρεπόμενο από τον Υ.Κ. τρόπο εξετάσεως μαρτύρων. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου να διατάξει τη διεξαγωγή ανάκρισης ή συμπληρωματικής ανάκρισης;
Όχι. Αρμόδιο είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Μπορεί ο πειθαρχικώς διωκόμενος να ζητήσει την εξέταση μαρτύρων ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου;
Όχι. Ο διωκόμενος μπορεί να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων μέχρι το τέλος της εξέτασής του όταν διεξάγεται πειθαρχική ανάκριση ή ΕΔΕ (άρθρο 130 παρ. 3 Υ.Κ. ν.3528/2007).  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Προκύπτει ακυρότητα της πειθαρχικής αποφάσεως αν ο διωκόμενος δεν έλαβε, πριν από την κλήση του σε απολογία, γνώση του πειθαρχικού φακέλου;
Ναι, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι ζήτησε να λάβει γνώση και το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Προκύπτει ακυρότητα της πειθαρχικής αποφάσεως αν ο διωκόμενος δεν λάβει γνώση της εισηγήσεως;
Όχι, από καμία διάταξη δεν προβλέπεται τέτοιο δικαίωμα του πειθαρχικώς διωκομένου. [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Ένας υπάλληλος, όταν τίθεται από την υπηρεσία του σε δυνητική αργία, μπορεί να προσφύγει με ένστασή του στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο;
Όχι. Η δυνητική αργία είναι διοικητικό μέτρο και όχι πειθαρχική ποινή. Ένσταση προβλέπεται μόνον κατά πειθαρχικών αποφάσεων.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]

Η Διοίκηση μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά πειθαρχικής απόφασης Α΄/ θμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου;
Ναι, κατά οποιασδήποτε απόφασης που εκδίδεται σε Α΄ βαθμό.  [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ]


 


[ΔΙΔΑΔ]

Αρχή Σελίδας ^
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών