Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδόθηκαν από: Α. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους, Β. φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31-12-2008 και Γ. τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2008
 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗY ΜΕΧΡΙ 31 12 2011.DOC  65.50 Kb
Απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ με τίτλους σπουδών ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης από αυτήν για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΗΥ ΜΕ ΤΊΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΑΝΏΤΕΡΗΣ Ή ΚΑΤΏΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ.DOC  52.50 Kb
Αναδρομική τακτοποίηση υπαλλήλων για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η Οδ. 89/48/ΕΟΚ
 EΓΚΎΚΛΙΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΤΑΚΤΟΠΟΊΗΣΗ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΌΣΤΗΚΕ ΟΡΘΆ Η ΟΔ. 89.48 ΕΟΚ.DOC  75.50 Kb
Καταγραφή περιπτώσεων υπαλλήλων, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε ορθά η Οδ. 89/48/ΕΟΚ
 EΓΚΎΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΌΣΤΗΚΕ ΟΡΘΆ Η ΟΔ. 89.48 ΕΟΚ.DOC  61.00 Kb
Παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ μέχρι 31-12-2007
 EΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ Η Υ ΜΈΧΡΙ 31-12-2010.DOC  67.00 Kb
Εγκύκλιος για την παράταση ισχύος πιστοποιητικών Η-Υ έως 31.12.2010
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.DOC  143.00 Kb
Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 Α') Τροποποίηση του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα
 ΠΔ 146-2007.PDF  83.40 Kb
Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α') Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα
 ΠΔ 50-2001.PDF  63.67 Kb
Ερωτήσεις απαντήσεις προσοντολόγιο
 ΔΟΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ.DOC  175.50 Kb
Απόδειξη γνώσης Πληροφορικής η Χειρισμού Ηλ. Υπολ. - Έγκριση φορέα πιστοποίησης
 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛ. ΥΠΟΛ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.DOC  39.00 Kb
Εγκύκλιος σχετικά με παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ και αλλαγή εταιρικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.DOC  143.00 Kb
Γνώση ξένης γλώσσας, ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο, από άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ 4-12-07.DOC  55.50 Kb
Απόδειξη γνώσης πληροφορικής
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ.DOC  42.50 Kb
Αξιολόγηση και Πίνακας Κριτηρίων του έργου "Ενίσχυση Λειτουργιών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος"
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΟΠΣΠ_ΜΕ_ΝΕΟΥΣ_ΣΤ.DOC  47.00 Kb
Εγκύκλιος για προβάδισμα κατηγοριών σχετικά με κατάληψη θέσεων προϊσταμένων
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΒΆΔΙΣΜΑ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ_ΣΧΕΤΙΚ.DOC  62.50 Kb
Εγκύκλιος με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009.PDF  62.82 Kb
Πίνακες με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος
 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009.PDF  132.08 Kb
Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με το Προσοντολόγιο
 ΔΟΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ _ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ.DOC  209.00 Kb
Ζητήματα Προσοντολογίου
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.DOC  143.00 Kb
Π.Δ. 116/2006 - Τροποποίηση Π.Δ. 50/2001 'Καθορισμός των Προσόντων Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα'
 ΠΔ 116_2006.PDF  258.46 Kb
Κωδικοποίηση Προσοντολογίου - 10/7/06
 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ.DOC  159.50 Kb
Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών
 ΓΝΩΣΗ Η-Υ ΟΕΕΚ.DOC  85.00 Kb
Εγκύκλιος για το ΠΔ 44/2005, Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως αυτό ισχύει
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΔ 44.DOC  66.50 Kb
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ Εγκυκλίου: Τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του Π.Δ. 50/2001
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ.DOC  22.50 Kb
Πίνακες Ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 ΠΙΝΑΚΕΣ 2005.DOC  236.00 Kb
ΠΔ 44/2005, Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως αυτό ισχύει
 ΠΔ 44_2005.PDF  43.79 Kb
Διόρθωση Σφάλματος στο ΠΔ 347/2003, Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»
 ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ 347 2003 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ.PDF  46.27 Kb
Εγκύκλιος σχετικά με την Εξαίρεση Υποχρέωσης Απόδειξης Γνώσης Η/Υ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.DOC  42.50 Kb
Εγκύκλιος για το Νέο Προσοντολόγιο 04/02/04
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ.DOC  63.00 Kb
Προεδρικό Διάταγμα 347/2003 04/02/04
 ΠΔ_347_2003.PDF  75.04 Kb
Κωδικοποίηση Προσοντολογίου 04/02/04
 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ.DOC.DOC  164.50 Kb
Πίνακες Ειδικοτήτων Εκπαιδευτικού Συστήματος
 ΠΙΝΑΚΕΣ.DOC  147.00 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών