Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Καθιέρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης Διευθυντικών Στελεχών
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.DOC   65.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών