1502 / Έκδοση Πιστοποιητικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
(YΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)

Καλέστε το 1502 για έκδοση και αποστολή στη διεύθυνση που θέλετε :

ΕΙΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1) Πιστοποιητικό γέννησης (για ενήλικες και ανηλίκους)

2) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

3) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

4) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση

6) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

ΔΟΥ

7) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α'

8) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Β'

Στρατολογικά Γραφεία
9) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Τύπου Α'
10) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Τύπου Β'
11) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Εισαγγελίες

12) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
13) Πιστοποιητικό σπουδών
14) Αντίγραφο πτυχίου

ΑΕΙ

15) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
16) Πιστοποιητικό σπουδών
17) Αντίγραφο πτυχίου

ΤΕΙ

18) Βεβαίωση νοσηλείας Νοσηλευτικά Ιδρύματα
19) Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου για τους γιατρούς

Υπουργείο
Υγείας - Πρόνοιας

20) Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού
21) Βεβαίωση αποφοίτησης από Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού

Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού

22) Βεβαίωση προϋπηρεσίας για υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
23) Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών σε υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
24) Βεβαίωση αποδοχών σε υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Ν. Α.
(υπάγονται στο
Υπουργείο Παιδείας)

25) Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

26) Βεβαίωση κλήρου
27) Ανάλυση μερίδας

Υπηρεσία Τοπογραφικής του Υπουργείου Γεωργίας και Υπηρεσίες Tοπογραφικής των Ν.Α.

28) Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη
29) Βεβαίωση ασφάλισης για Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών
30) Βεβαίωση ασφάλισης για κλάδο Υγείας Ταμείου
31) Βεβαίωση ασφάλισης συνταξιούχου
32) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
33) Βεβαίωση περίθαλψης ασφαλισμένου ή και μελών της οικογένειάς του λόγω προσωρινής διαμονής σε κράτος - μέλος της Ε.Ε.
34) Βεβαίωση περίθαλψης παιδιού λόγω προσωρινής διαμονής σε κράτος - μέλος της Ε.Ε.

ΤΣΜΕΔΕ

35) Διαβατήριο
36) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε τυφλούς
37) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε καθυστερημένα νοητικά άτομα
38) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
39) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε άτομα με βαριά αναπηρία
40) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε σπαστικά άτομα
41) Βεβαίωση στεγαστικής συνδρομής για μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα
42) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε παραπληγικά άτομα
43) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα άτομα
44) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε πάσχοντες από AIDS
45) Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων για τα αυτοκίνητα ατόμων με ειδικές ανάγκες
46) Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης
47) Βεβαίωση άσκησης κύριου αγροτικού επαγγέλματος
48) Βεβαίωση εγγραφής στο αμπελουργικό μητρώο

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

49) Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος για τα μέλη του ΤΕΕ
50) Βεβαίωση τέλεσης ή μη πειθαρχικού παραπτώματος από ένα μέλος του ΤΕΕ (χορηγούνται μόνο στα μέλη του ΤΕΕ)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

51) Βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας.
52) Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας - Πράξη αναγνώρισης.
53) Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
54) Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών.
55) Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

ΔΙΚΑΤΣΑ

56) Βεβαίωση προυπηρεσίας για υπηρετούντες στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

57) Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών σε υπηρετούντες στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

58) Βεβαίωση αποδοχών σε υπηρετούντες στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας).

ΚΟΣΤΟΣ

Τηλεφώνημα:  2,20 ευρώ

Συστημένη Επιστολή: 2 ευρώ