Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Νέα Έργα ΥΠ.ΕΣ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Νέα Έργα Νομαρχιών ΥΠ.ΕΣ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας 24/02/04
 ΕΡΓΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΏΝ-ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΕΧ.ΔΕΛΤ.XLS  21.50 Kb
Νέα Έργα -εκτός Νομαρχιών-ΥΠ.ΕΣ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας 24/02/04
 ΕΡΓΑ-ΕΚΤΌΣ ΝΟΜΑΡΧΙΏΝ-ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΕΧ.ΔΕΛΤ.XLS  25.00 Kb
Νέα Έργα ΥΠ.ΕΣ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας 24/02/04
 ΕΡΓΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΆ-ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΕΧ.ΔΕΛΤ.XLS  30.00 Kb
ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών