Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εγκύκλιος για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων (15//11/2000)

Εγκύκλιος για την δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νέου Υ.Κ. (ν. 2683/1999)
(ΔΙΔΑΔ/Φ.50/473/25705/15-11-2000)

A) Με τη διάταξη του άρθρου 28 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α΄) ρυθμίζονται τα θέματα της υποχρεωτικής δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, ως εξής :

Άρθρο 28
Περιουσιακή κατάσταση

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, συζύγου και παιδιών του,
εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη
μεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών.

2. Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις αποτελούν υποχρεωτικά αντικείμενο επεξεγασίας.

3. Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την εν γένει οικονομική του κατάσταση, η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενεργήσει έρευνα για την προέλευση των πόρων του υπαλλήλου. Αν μετά την έρευνα αυτή προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο που συνιστά ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, ο αρμόδιος υπουργός προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη αυτού. Προκειμένου για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τη δίωξη αυτή ασκούν και τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραπομπή των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για υπαλλήλους υπαγόμενους στον παρόντα Κώδικα, για τους οποίους εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις.


B) Τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται από τον υπάλληλο στη διεύθυνση διοικητικού - προσωπικού της υπηρεσίας του με υπεύθυνη δήλωση και αποτελούν στοιχεία του προσωπικού του μητρώου (άρθρο 23 παρ. 2 Υ.Κ.). Επισημαίνουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των υπαλλήλων και ο χρόνος που απέκτησαν καθένα από αυτά θα πρέπει να γράφονται κατ΄ αύξοντα αριθμό, τόσο τα ακίνητα (είδος ακινήτου, τοποθεσία, έκταση, τρόπος κτήσης, τίμημα) όσο και τα κινητά (όπως αυτοκίνητα, πλωτά μέσα-περιγραφή, χρόνος κτήσης-, μετοχές) σημαντικής αξίας, στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης, σε περίπτωση δε που δεν επαρκεί ο χώρος θα πρέπει για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά επιπλέον έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.


Γ) Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
α) να υποβάλλουν κατά το διορισμό τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, του συζύγου και των παιδιών τους, εφόσον συνοικούν μ΄ αυτούς, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της, την οποία οφείλουν να αιτιολογούν.
β) να υποβάλουν κάθε δύο χρόνια στην αρμόδια διεύθυνση υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης.
γ) σε περίπτωση γάμου, εντός τριών μηνών από την τέλεσή του, να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους.


Δ) Οι διευθύνσεις διοικητικού - προσωπικού των υπηρεσιών παρακαλούνται να μας γνωρίσουν έως την 29η Νοεμβρίου 2000 αν διαπίστωσαν περιπτώσεις δυσανάλογης μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του νέου Υ.Κ. και του άρθρου 75 του π.δ. 611/1977. Σε περίπτωση δε, που οι σχετικές διατάξεις δεν εφαρμόστηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του νέου υπαλληλικού κώδικα (10-4-1999) θα πρέπει οι υπηρεσίες διοικητικού να προβούν άμεσα στις σχετικές ενέργειες ενημερώνοντας με δική τους ευθύνη τους υπαλλήλους μέχρι την 21/11/2000, ώστε να υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις έως την 15/12/2000.


E) Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές τους και τη γενικότερη οικονομική τους
κατάσταση οι διευθύνσεις διοικητικού - προσωπικού, μετά τη σχετική επεξεργασία των δηλώσεων, θα πρέπει να προβούν σε έρευνα για την προέλευση των πόρων των υπαλλήλων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 Υ.Κ.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, όπως προβλέπεται και στην Εισηγητική Έκθεση του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, αποβλέπουν στην ενίσχυση του κύρους του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες διοικητικού - προσωπικού των Υπουργείων και των Περιφερειών και Ν.Α. να κοινοποιήσουν άμεσα αυτή την εγκύκλιο στις Υπηρεσίες τους και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και να ενημερώσουν σχετικά τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι δε τις 27 Νοεμβρίου 2000, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για την εφαρμογή των ανωτέρω. Οι δε Διευθύνσεις Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. παρακαλούνται να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών συγκεντρωτικά για τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

Αρχή Σελίδας ^
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών