Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Εγκύκλιος για καταγραφή υπηρεσιακών μονάδων ανά επίπεδο
Αποστολή στοιχείων για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας.
Προκηρύξεις για την πλήρωση 49 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (υποβολή αιτήσεων έως 15/11/2011 ή 17/10/2011)
Προκήρυξη για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα θέσεως προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (υποβολή αιτήσεων έως 17/10/2011)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ECHA 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.DOC  34.00 Kb
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα (με απόσπαση ) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (υποβολή αιτήσεων έως 17/10/2011)
Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΙΚ 15718.DOC  53.00 Kb
Προκήρυξη θέσεως Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (υποβολή αιτήσεων έως 21/9/2011)
Πρόσκληση στελέχωσης ΕΥΔ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)
Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους νέας εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΒ ΣΕΙΡΑΣ ΕΣΔΔ.DOC  43.00 Kb
Προκηρύξεις για την πλήρωση 52 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)
Λήξη πρόσκλησης για στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ)
 ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΥΣΣΕΠ.DOC  48.00 Kb
Στελέχωση Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
Επιλογή υπαλλήλων για το πρόγραμμα NEPT για το Β’ εξάμηνο του 2011
 Φ3 1 2 14665 14804 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΤΟ NEPT PROGRAMME.DOC  40.00 Kb
Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με έδρα την Αθήνα
Προκηρύξεις θέσεων για κατάρτιση εφεδρικού πίνακα θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ΕCHA) (προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3 Οκτωβρίου 2011)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ECHA ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.DOC  33.00 Kb
Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών
Δημοσίευση Ανακοίνωση - Προκήρυξης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας "Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 για το ακαδημαΐκο έτος 2011-2012 των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Καθορισμός αρμοδιοτήτων υφυπουργών ΥΔΙΜΗΔ
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΔΙΜΗΔ DOC.DOC  61.50 Kb
Προκηρύξεις θέσεων για κατάρτιση εφεδρικού πίνακα θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαιΐκό Οργανισμό Χημικών Προΐόντων (ECHA)(προθεσμία υποβολής αιτήσεων 5 Αυγούστου 2011)
Προκηρύξεις για την πλήρωση 42 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ
Ανάκληση απόφασης - Έκδοση νέας απόφασης για τη Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (15η εκπαιδευτική σειρά)
 ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15Η 2011-2012-ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ.DOC  57.00 Kb
Προκηρύξεις θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων και Εθν. Εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (υποβολή αιτήσεων έως 17/8/2011)
 Φ 4 11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ CEDEFOP -ΛΗΞΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011.DOC  40.00 Kb
Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ ΓΙΑ ΙΔΑΧ-ΑΔΑ.DOC  86.00 Kb
Κοινοποίηση εγγράφου με θέμα Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφερομένων Υπαλλήλων για Απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε>
Κοινοποίηση ΚΥΑ με θέμα: Kαθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών & λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση των εταιρειών
Ζητούνται στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3839-2010.DOC  66.00 Kb
Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που ασφαλίζονται στον επικουρικό τομέα του ΤΕΑΔΥ
Αλλαγή διεύθυνσης ΤΕΑΔΥ
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» «Απλούστευση Διαδικασιών»
Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εξωτερικό
Εγκύκλιος για Πειθαρχικά Συμβούλια - Συλλογή Στοιχείων
Κοινοποίηση Ν. 3896/2010 "Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις"
Κοινοποίηση εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Διεθνείς Κύκλοι Σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (Ε.Ν.Α.)
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΑ 2011.DOC  40.50 Kb
Επικαιροποίηση & συμπλήρωση στοιχείων στην ειδική φόρμα της ιστοσελίδας του ΕΡΜΗ για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΓΙΑ_ΟΔΗΓΙΑ_2006_123.PDF  505.88 Kb
Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ.PDF  140.88 Kb
2η εγκύκλιος Απογραφής - Πιστοποίηση προΐσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού και αναπληρωτών τους
 2Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΈΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ.DOC  101.00 Kb
Εγκύκλιος για παράταση παραμονής στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας και 35ετίας Ν 3899 2010
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΉΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΜΕΤΆ ΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΟΡΊΟΥ ΗΛΙΚΊΑΣ ΚΑΙ 35ΕΤΊΑΣ Ν 3899 2010.PDF  156.50 Kb
Άμεση επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/ 2010
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ.DOC  50.00 Kb
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.3812/2009) - Εγκύκλιοι
Μη αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στο δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
 ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ.DOC  41.00 Kb
Χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων στο Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ.
 ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ ΤΟΜΈΑ.PDF  90.67 Kb
Υποψηφιότητα για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γεν. Δ/νσεως υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που ανήκουν οργανικά σε άλλες υπηρεσίες (ν. 3852/2010)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.DOC  50.00 Kb
Κοινά υπηρεσιακά συμβούλια – Ειδικές ρυθμίσεις υπηρεσιακών συμβουλίων
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.DOC  61.00 Kb
Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού
Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (συμπληρωματική εγκύκλιος)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ.DOC  56.00 Kb
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΥΣ-2010.DOC  50.50 Kb
Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29-3-2010)
Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ.DOC  52.00 Kb
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010 (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29-3-2010)
Εγκύκλιος χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού με παρένθετη μητέρα
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 22-12-2009.DOC  43.50 Kb
Βραβεία ΟΗΕ για Υπηρεσίες
 ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΗΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.DOC  107.50 Kb
Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ- ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΕΠΙΛΟΓΏΝ.DOC  40.00 Kb
Απόψεις για το Σχέδιο ΠΔ Αξιολόγησης
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ - ΑΠΌΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΠΔ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ.DOC  53.00 Kb
Επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης
Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων
 ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ (3).DOC  52.00 Kb
Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣΓΙΑΆΔΕΙΕΣ(TELIKH).DOC  93.50 Kb
Εφαρμογή άρθρου 28 του Υ. Κ. και του άρθρου 37 του Κ.Δ.Κ. περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΑΓΌΜΕΝΕΣ ΆΡΘ. 28.DOC  55.00 Kb
Έκταση εφαρμογής του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ.DOC  68.00 Kb
Διευκρινίσεις για το υπηρεσιακό καθεστώς των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α)
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΤΑ ΜΑΙΟΣ 2009.DOC  46.50 Kb
Επιμορφωτικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους στο Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΠΟΛΎΚΕΝΤΡΟ.DOC  43.00 Kb
Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων
 N3200.DOC  43.00 Kb
Εγκύκλιος. Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων - Μοριοδότηση.
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ.DOC  55.00 Kb
Πειθαρχική Διαδικασία
 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.DOC  51.50 Kb
Kαθορισμός υπηρεσιών διάθεσης 21ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΣΕ ΑΠΟΦΟΊΤΟΥΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΚΠ. ΣΕΙΡΆΣ ΤΗΣ ΕΣΔΔ.2ΟΣ 09.DOC  46.50 Kb
Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης 4ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α.
 ΈΓΚΎΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 4ΗΣ ΕΣΤΑ 2ΟΣ 09.DOC  36.50 Kb
Τροποποιήσεις διατάξεων του Υπ. Κώδικα για επιλογές προϊστ. Γεν. Διευθ., κοινά υπηρ. συμβούλια, βαθμ. εξέλιξη κατόχων διδακτ. διπλ., μετατάξεις/μεταθ. σε παραμ. περιοχές και αναρ. άδειες
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3731 08 ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ.DOC  65.50 Kb
Διευκρινίσεις για τον διορισμό των αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α)
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ 9.3.09).DOC  50.00 Kb
Εγκύκλιος για Συνδικαλιστικές άδειες
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΆΔΕΙΕΣ.DOC  40.50 Kb
Εγκύκλιος για την ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΆ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ-2008.DOC  42.50 Kb
Διευκρινίσεις για τα υπηρεσιακά συμβούλια με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΤΑ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΚ.DOC  63.00 Kb
Eγκύκλιος μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΜΕΤΆΤΑΞΗ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΌΡΙΕΣ.DOC  45.00 Kb
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Εγκύκλιος Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με το ν. 3528/2007
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΠΙΛΟΓΉ_ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ_ΓΕΝΙΚΏΝ_ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ_Ν3528.DOC  92.00 Kb
Εγκύκλιος - Διευκρινίσεις για την υποβολή της πρότασης προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Γεν Δνσεων των Περιφερειών και των Ν Α
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΘΈΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ ΓΕΝ ΔΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν Α .DOC  59.50 Kb
Εγκύκλιος για την αξιολόγηση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ.DOC  34.00 Kb
Εγκύκλιος - Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον ΥΚ και τον ΚΚΔΚΥ
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ- ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΔΕΙΏΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΚΔΚΥ.DOC  113.50 Kb
Εγκύκλιος για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα ΥΣ
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΉ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΏΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΣΤΑ ΥΣ.DOC  39.50 Kb
Εγκύκλιος για άμεση σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΆΜΕΣΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΕΚΘΈΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ.DOC  47.50 Kb
Υπουργική Απόφαση - Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές
 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ_ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ_ΣΕ_ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ_ΠΕΡΙΟΧΕΣ.PDF  128.21 Kb
Εγκύκλιος - Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ_ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ_ΓΙΑ_ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ.DOC  39.00 Kb
Υπουργική Απόφαση - Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ_ΣΕ_ΑΔΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.PDF  110.99 Kb
Εγκύκλιος - Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΑΔΕΙΑΣ_ΥΠΗΡΕΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ.DOC  38.00 Kb
Έντυπο καταγραφής στοιχείων για τους αποσπασμένους υπαλλήλους στην ΕΕ
 ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΈΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ.XLS  47.00 Kb
Κινητικότητα υπαλλήλων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΣΤΑ ΚΡΆΤΗ-ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ.DOC  51.00 Kb
Εγκύκλιος για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΛΕΓΧΟ_ΤΗΡΗΣΗΣ_ΩΡΑΡΙΟΥ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.DOC  45.50 Kb
Εγκύκλιος Πειθαρχική αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με το ν. 3613/2007
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ_ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΉ_ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ_ΓΕΝΙΚΟΎ_ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΉ_ΔΗΜΌΣΙΑΣ_ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ_Ν3613.DOC  55.00 Kb
Εγκύκλιος Διευκόλυνση υπαλλήλων για άσκηση εκλ δικαιώματος στην Κύπρο
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.DOC  44.00 Kb
Εγκύκλιος γιά την σύσταση θέσεων ελεγκτών ιατρών γιά έλεγχο ασθενούντων υπαλλήλων των Περιφερειών
 EGKYKLIOS_GIA_SYSTASH_THESEWN_ELEGKTWN.DOC  31.00 Kb
Εγκύκλιος για τον ν.3613/2007
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν3613 2007.DOC  51.00 Kb
Ορθή επανάληψη εγκύκλιος για μετατάξεις προσωπικού Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΤΑΜΕΊΟΥ ΕΘΝΙΚΉΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ.DOC  77.00 Kb
Πίνακας στοιχείων υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου του ΤΕΟ προς μετάταξη
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ.XLS  35.50 Kb
Πίνακας στοιχείων υπαλλήλων ΙΔΑΧ του ΤΕΟ προς μετάταξη
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΤΕΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ.XLS  53.00 Kb
Έντυπο Απογραφής Αναγκών
 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ.XLS  83.50 Kb
Εγκύκλιος γιά την κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ΙΔΑΧ
 ΕΓΚ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΡΟΣ_ΣΕ_ΙΔΑΧ.DOC  44.00 Kb
Εγκύκλιος Επιμορφωτικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους Κοινωνικό Πολύκεντρο
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΊΟΥΣ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΠΟΛΎΚΕΝΤΡΟ.DOC  41.50 Kb
Εγκύκλιος για Αγρoφύλακες
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ.DOC  46.50 Kb
Εγκύκλιος για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων.
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΕΚΘΈΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ.DOC  43.00 Kb
Εγκύκλιος προσωρινής θέσης στη ΓΔ του JRC
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΓΔ ΤΟΥ JRC.DOC  39.00 Kb
ΚΥΑ Χορήγηση διευκόλυνσης για σχολική παρακολούθησης
 ΚΥΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.PDF  113.20 Kb
Εγκύκλιος χορήγηση διευκόλυνσης για σχολική παρακολούθηση
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.DOC  35.50 Kb
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΚ_ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α 71 ΠΑΡ. 1
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΚ_ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α 71 ΠΑΡ. 1_ΤΕΛΙΚΌ.DOC  57.00 Kb
Πίνακας συμπλήρωσης στοιχείων επί της εφαρμογής του άρθρου 71 παρ 1του ΥΚ
 ΠΊΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΕΠΊ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 71 ΠΑΡ 1ΤΟΥ ΥΚ.XLS  29.50 Kb
Βαθμολογική εξέλιξη αριστούχων αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ.DOC  48.50 Kb
Αιτήσεις μετατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 69 και 70 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα
 EG_MET_2.DOC  42.00 Kb
Εγκύκλιος για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υ.Κ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΚ_ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ.DOC  71.00 Kb
Εγκύκλιος Ορισμός Μελών στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ521-7819.DOC  33.50 Kb
Εγκύκλιος για την επανακατάταξη βάσει του νέου Υ.Κ.
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΆΤΑΞΗ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΥΚ.DOC  86.50 Kb
Εγκύκλιος για νομική προστασία τεχνικών υπαλλήλων
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ.DOC  70.00 Kb
Εγκύκλιος για το νέο υπαλληλικό κώδικα
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΌ ΚΏΔΙΚΑ.DOC  153.50 Kb
Εγκύκλιος για τις εκθέσεις αξιολόγησης
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.DOC  41.50 Kb
Εγκύκλιος για την ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ.DOC  41.00 Kb
Εγκύκλιος υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών - Εργοδηγών στην κατηγορία ΤΕ Εργοδηγών
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΏΝ.DOC  67.00 Kb
Ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για θέματα εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό
 ΥΠΕΝΘΥΜ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16-9-05.DOC  46.00 Kb
Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
 ODIGOS_KALIS_SYMPERIFORAS.PDF  490.91 Kb
Ρυθμίσεις του Ν.3320/2005 για τη Σύσταση Θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
 EGKYKLIOS N 3320 2005.DOC  55.00 Kb
Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ (ΟΔΗΓΊΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΔΗΜ.ΕΓΓΡΆΦΩΝ).DOC  53.50 Kb
Νόμος 3284 Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
 3284.PDF  85.96 Kb
Νόμος 3274 Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού
 3274.PDF  136.21 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών